VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

17.12.08

Laamilan koulussa opetusta jatkettiin 2004-2008, vaikka Kuopion aluetyöterveyslaitos suositteli koulun sulkemista jo 2004

Lääninhallitus joutuu ottamaan kantaa mm. virkamiesmenettelyyn Laamilan homekoulun selvitysten salaamisessa. Kaupunginhallitus kiemurtelee 15.12.08 antamassaan vastauksessaan ja kaunistelee asian hoitamista.

Aino Tertsunen teki 28.2.2008 Itä-Suomen lääninhallitukselle kantelun Laamilan koulun tilanteesta viime kevättalvella. Tertsunen vaatii Itä-Suomen lääninhallitusta selvittämään miksi Nurmeksen kaupunki tietoisesti uhkasi lasten ja henkilökunnan terveyttä pitämällä toiminnassa Laamilan homekoulua.

Itä-Suomen lääninhallitus on pyytänyt 13.11.2008 Nurmeksen kaupunginhallitukselta selvityksiä. Lääninhallitus velvoittaa, että vastaukseen tulee sisältyä:

-selvitys kantelussa esiin tuoduista väitetyistä epäkohdista,

- kaikkien niiden toimielinten ja viranhaltijoiden selvitykset, joiden voidaan katsoa olevan vastuullisia tahoja arvioimaan kantelun liitteiden oikeellisuutta, ja jotka ovat olleet velvollisia ryhtymään asian johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin(selvitys myös siitä, kenelle päätöksenteko koulun käyttämisestä tarkoitukseensa/koulun asettaminen käyttökieltoon kuuluu)

- selvitys päätöksenteon viivästymisestä

- selvitys kaupungin toimielinten toimivaltasäännöksistä kyseisessä asiassa

- mahdolliset muut asiaan vaikuttavat seikat

Kaupunginhallitus päätti 15.12.08 kiemurrella lääninhallituksen velvoittamista selityksistä mm. sillä perusteella, että Itä-Suomen syyttäjävirasto on 12.8.2008 esittänyt syyttäjälle rikosilmoituksen käsittelyn keskeyttämistä, esitutkinnan lopettamista kesken tutkinnan, sillä perusteella ettei se todennäköisesti johtaisi syytteeseen. Kaupunginhallitus kääntää tämänkin, että ”ei ole todennäköistä näyttöä rikoksesta”. Poliisi kuuli vain kuutta kaupungin/terveydenhuollon kuntayhtymän viranhaltijaa, jotka pääasiassa ovat olleet Laamilan koulun asiassa johtavassa asemassa?

Esimerkiksi Heinäveden Lajunlahden koulun osalta työterveyshuolto esitti korvaaviin tilohin muuttamista, muutto tapahtui viikossa. Nurmeksen työterveyshuollon viranhaltijat eivät Laamilan koulun tilanteeseen reagoineet juuri mitenkään, vaikka useita työntekijöitäkin hakeutui sairaslomalle. Ovatko Nurmeksen työterveyshuollon viranhaltijat huolissaan vain omasta terveydestään, työtiloistaan ja hyvinvoinnistaan?

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa kaupunginjohtaja Vainionpään esityksestä, että nyt ”Laamilan koulu on kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.5.2008 § 44 lakkautettu”. Vaikka sekin tuli määräyksenä työsuojelupiiristä, mistään oma-aloitteisesta kaupunginvaltuuston päätöksestä ei ole kysymys.

Kaupunginhallitus toteaa, että koululla olleita sisäilmaongelmia on muka pyritty viivyttelemättä poistamaan useilla perättäisillä toimenpiteillä sitä mukaa, kun uutta tietoa asiasta on ollut käytettävissä. Eikä kaupunki näe tarpeelliseksi tässä vaiheessa enää antaa muuta selvitystä väitetyistä epäkohdista asian suhteen.

Kuitenkin päätöksessä paljastetaan johtavien virka- ja luottamushenkilöiden tavoite: ”Nurmeksen kaupunki on pyrkinyt siihen, että Laamilan koulua olisi voitu käyttää aina 2010 saakka, jolloin Kirkkokadun koulun peruskorjauksen on määrä valmistua. Itä-Suomen työsuojelupiiri on ollut koko ajan tietoinen Laamilan koulun tilanteesta. Työsuojelupiirin määrättyä Laamilan koulun päärakennuksen käyttökieltoon kaupunki on luopunut aiemmasta suunnitelmastaan Laamilan koulun suhteen.”

Kaupunginhallitus siirtää vastuun koulutuksen järjestämisestä sivistyspalvelukeskuksella ja kiinteistöjen ylläpidosta ja kunnossapidosta teknisellä palvelukeskuksella. Todeten kuitenkin, että ”kumpikin palvelukeskus on velvollinen ottamaan toiminnassaan huomioon kaupungin ylimpien toimielinten tekemät toiminnalliset linjaukset sekä käytettävissä olevat määrärahat”.

Sulkemista esitettiin jo 2004

Aino Tertsunen pyytää kantelukirjelmässään lääninhallitusta tutkimaan, kuinka oli mahdollista Laamilan koulun osalta siirtää ja siirtää kosteusongelmaisen koulun sulkemispäätöstä, vaikka siitä on annettu jo suositus 2004 otettujen näytteiden perusteella.

Kantelussa tuodaan perustellusti esille, kuinka Kuopion aluetyöterveyslaitoksen Arja Miihkinen on tehnyt Nurmeksen kaupungille aloitteen Laamilan koulun sulkemisesta sisäilmatutkimuksen perusteella jo vuonna 2004. Tutkimus oli tehty henkilökunnalle. Työterveyslaitoksen ympäristömikrobiologian laboratorion tulokset TY04-2006-37322 sekä lausunto 5.3.2004 hukkuivat Nurmeksessa jonkin henkilön pöytälaatikkoon pitkäksi aikaa.

Seuraava sisäilmatutkimus on tehty vuonna 2006 ja siitä on annettu analyysiraportti 12.12.2006. Sen on tehnyt Oulun sisäilmatutkimus Oy. Tämä tehtiin koska työntekijät rupesivat oireilemaan entistä enemmän. Tälläkään tutkimuksella ei ollut mitään vaikutusta kaupungin toimielimissä, vaikka keskusteluja käytiin paljon Laamilan koulun tilanteesta kaupungin teknisen viraston ja työsuojelupiirin kanssa vuonna 2007. Viimeisimmät mittaustulokset on tehnyt Munters-niminen firma, lasten oirekyselyineen.

Aino Tertsunen korostaa, että on törkeää miten lasten terveyden kustannuksella Nurmeksessa on toimittu näin. Henkilökunnasta yksi kolmasosa on siirretty muihin tehtäviin, koska he eivät voi työskennellä koulun tiloissa.

Kaupunki on siirtänyt vain henkilökuntaa, vaikka lapset olivat koulussa 30 tuntia viikossa, heillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Kantelussa tuodaan hyvin esimerkkinä esille, että kun sijaisia on otettu kotitalousopetukseen, niin sijainen on sairaslomalla ja hänellä on sijainen töissä.

Ongelmia salattiin henkilökunnalta, oppilailta ja vanhemmilta

Kantelun mukaan tilanteen vakavuutta ei kerrottu edes henkilökunnalle: ”Kävin äsken yhden opettajan kanssa keskustelua ja hän sanoi ettei heille tätä tilannetta ja korjaustoimenpiteistä mainita yhtään mitään. Hän aikoikin hakea töitä muualta ja niin tuntui olevan sitä mieltä moni muukin opettaja.”

Kantelun mukaan tilanne vaikutti jo opetukseen 2007-2008: ”Laamilan koulussa on tällä hetkellä paljon epäpäteviä opettajia, joten myös oppilaiden opetuksen taso kärsii. Lapset ovat esim. 9 luokalla aika masentuneita, kun aina vaihtuu vain uusi sijainen he eivät enää jaksa panostaa opiskeluunsa. Tämä on vaikea tilanne, kun oppilaiden on haettava tällä todistuksella jatko-opintoihin.”

Aino Tertsunen teki asiasta myös valtuustoaloitteen, joka lopultakin johti lasten oirekyselyyn. Valtuustoaloitteen allekirjoitti hänen lisäksi 46 henkilöä ja se jätettiin kaupunginsihteerille 15.11.2007.

Kantelun mukaan myös oirekyselyssä käytettiin vanhentunutta lomaketta, josta puuttui tärkeitä kysymyksiä kuten kuume tai vilunväreet. Aino Tertsusen mukaan Laamilan koulun koululaisille jouduttiin antamaan koulussa tammi-helmikuussa 2008 yli 200 kpl kipulääkettä, kun se toisella yläasteella oli noin 20 kappaletta.

Oirekyselykaavakkeetkin toimitettiin koteihin viime tipassa: ”Meille paperi tuli edellisenä iltana, kun se piti palauttaa seuraavana päivänä. Samoin oli muilla luokkalaisilla. Kaavake oli todella vaikea ajatellen sitä, että kyseessä oli lapset eivätkä aikuiset työntekijät.”

Aino Tertsunen katsoo, että Nurmeksen kaupunki on vastuussa asian vetkuttamisesta ja tutkimustulosten salaamisesta työntekijöiltä, ja etenkin lasten ja heidän vanhempiensa informointi asiasta on ollut tosi puutteellista. Myöskään opettajille ei kerrota kosteusongelmista heidän tullessaan Nurmeksen kaupungin palvelukseen.

Kantelussa todetaan myös, että tämä asia ei ole pelkästään raha-asia, koska esimerkiksi Nurmeksen kaupungin talon kosteusongelmien korjauksiin löytyi heti rahaa, samoin terveyskeskuksen korjauksiin. Rahoitus niihin on Tertsusenkin mukaan heti järjestynyt, koska niissä kohteissa työskentelee kaupungin suuripalkkaisin väki.

Kantelussa todetaan myös, että Nurmeksessa niin Kyrölän palvelukeskus kuin koulutkin ovat saaneet rauhassa kasvaa hometta: ”Lapset ja vanhukset eivät osaa valitettavasti pitää puoliaan ellei satu olemaan lapsia tai vanhempia, jotka pitävät heidän puoltaan. Golf kentän suunnitelmiin (monin keinoin) ja liikuntahalleihin kyllä rahaa löytyy.”

Tertsunen korostaa, että tätä asiaa ei voida sivuuttaa jollakin kaupunginjohtajan päätöksellä, että mitään ei tehdä. Yksilön suojaksi on laadittu lait (kouluterveydenhuollon laatusuositus 2004 suositus 6), jolla turvataan esim. lapsille koulussa ”koululaisilla on terveellinen, turvallinen jne. oppimisympäristö kuten esim. sisäilman laatu. Lisäksi terveydensuojelulaissa (19.8.1994/763) valvonta on osoitettu lääninhallituksen ja toimeenpano kuntien tehtäväksi jne. Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) oppilaiden työolojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on säännöksiä.

”Terveydenhuoltolain 1§:n 2§ todetaan lain tarkoituksen ja yleisistä periaatteista seuraavaa: ”Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Ja 26 pykälässä peruskoulut luetaan oleskelutiloiksi, joihin sovelletaan samoja terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimuksia kuin asuntoihin.”

”Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. Ja näitä lakeja varmaan löytyy lisää jos etsitään. Mutta eri asia on toteutetaanko näitä koskaan tavallisen ihmislasten hyväksi.”

Työterveyshuolto välinpitämätön Laamilan koulun homeongelmissa  

Nurmeksen Laamilan yläasteella kosteus- ja homeongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosikausia. Opettajia ja oppilaita on sairastunut, mm. erilaisia astmaoireita on todettu paljon. Myös Nurmesjärven koululla ja Kyrölän vanhusten palvelukeskuksessa on paha homeongelma.

Paikallislehti Ylä-Karjalan (15.11.2007) mukaan työterveyshuolto ja kaupunki eivät ole edes halunneet keskustella Laamilan koulun homeongelmasta koulun henkilökunnan kanssa, heitä ei ole otettu mukaan neuvotteluihin.

Näin välinpitämättömästi työterveyshuolto on suhtautunut koulun homeongelmaan ja ihmisten terveyteen. Nurmeksen työterveyslääkärinä toimii Tapio Hyvärinen ja työterveyshoitajina Tuula Kettunen ja Seija Palsio.

Ja tämä suhtautuminen jNurmeksessa atkuu edelleen, oppilaiden hyvinvointia ei arvosteta ollenkaan. Siitä kertoo sekin, että Nurmeksessa ei oteta olleenkaan huomioon vanhempien tiedotustilaisuudessa esittämää ns. viipalekoulua tilaongelmien ratkaisemiseksi, lapset halutaan survoa ala-asteelle. Viipalekoulun hylkäämistä on perusteltu sivistyslautakunnassa jopa tilaongelmalla, vaikka keskustan urheilukentälle mahtuisi niitä vaikka useampi lasten tarpeisiin.

LUE LISÄÄ