VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

25.1.2013

Matti Kämäräisen (kesk.) hammashuollon yritystoiminta salattiin jo vuoden 2004 syksyn kuntavaalien alla vaalikelpoisuutta koskevassa lausuntopyynnössä Suomen Kuntaliittoon

Lisäkysymykset Suomen Kuntaliiton johtavalle lakimiehelle Heikki Harjulalle:

1. Suomen Kuntaliiton syyskuussa 2012 lausunnossa ei ole käsitelty ollenkaan Kämäräisen yritystoimintaa, eikä myöskään syksyn 2004 lausunnossa? Teidän lausuntonne ovat olleet erittäin puutteellisia vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoisuus valtuustoon ei anna kaikkia oikeuksia muihin kunnallisiin luottamustehtäviin (KHO:n päätös), vaikka niin aikaisemmissa vastauksissa annoitte ymmärtää?

2. Kun kerta kuntayhtymäkin em. lausunnon mukaan on kiertänyt kohta vuosikymmenen Matti Kämäräisen vastuuasemaa 'määrättynä' johtavana hammaslääkärinä, ei virkaan valittuna, niin eikö Teillä olisi pitänyt myös kiinnittää tähän enemmän huomiota selvänä vaalikelvottomuuden kiertämisenä? 

3. Saamani kaupunginjohtajasopimus 12/2012 Asko Saatsin osalta korostaa erittäin paljon mm. kaupunginhallituksen puheenjohtajan asemaa kuntapalvelujen järjestämisessä (myös Saatsi korostaa omassa blogissaan kunnan omaa vastuuta palvelurakenneuudistuksessa, puheenjohtajiston asema erittäin vahva)? Oletteko te yhdenkään vaalikelpoisuuslausunnon yhteydessä käsitelleet 2012 näiden puheenjohtajien kytkentöjä paikallisten palvelujen yritystoimintaan?

4. Hammaslääkäripäivystyksen siirtämisestä Joensuuhun päätettiin 2008. Vastaava hammaslääkäri ja yksityishammaslääkäri, kaupunginhallituksen pj. Matti Kämäräinen (kesk.) yhtenä selvitysmiehenä, ilman tuloksia.

Terveydenhuollon kuntayhtymän hallitukselle esitettiin 20.11.08 kokoukseen, että hallitus päättäisi, että kuntayhtymä on mukana maakunnallisessa hammaslääkäripäivystysrenkaassa viikonloppujen ja arkipyhien osalta myös 1.1.2009 lukien toistaiseksi. Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 28.8.2008 § 73 päättänyt, että kuntayhtymä liittyy maakunnalliseen hammaslääkäripäivystysrenkaaseen viikonloppujen ja arkipyhien osalta 1.9.2008 alkaen, kuluvan vuoden loppuun saakka. Samassa yhteydessä kuntayhtymän hallitus päätti, että loppuvuoden 2008 aikana selvitetään kuinka jatkossa suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään lääninhallituksen edellyttämällä tavalla viikonloppuisin ja arkipyhinä.

Käsitellessään vuoden 2009 talousarvioesitystä ja vuosien 2009 - 2011 taloussuunnitelmaa 16.10.2008 § 86 kuntayhtymän hallitus päätti, että suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut järjestetään suunnitelmakauden aikana valvontaviranomaisten vaatimusten mukaisesti. Samalla päätettiin selvittää yhteistyömahdollisuudet Lieksan terveyskeskuksen kanssa, ja samalla selvitetään mahdollisuudet työaikojen porrastamiseen. Kuntayhtymän hallitukselle tehty esitys osoittaa, että mikään selvitystyö ei ole johtanut mihinkään. Päätösehdotuksessa todetaan, että ”jos edellä esitetyt toimenpiteet eivät johda toivottuun tulokseen pyritään saamaan kiireelliset suun terveydenhuollon palvelut erikoissairaanhoidon toimintana toteutettavaksi”.

Terveydenhuollon kuntayhtymä salaa kaupungin verkkosivuilta kaikki hallituksen esityslista-asioiden liitteet. Tässä asiassa liitteen 4/hall 20.11.2008 (vastaavan hammaslääkäri Matti Kämäräisen asiaa koskeva selvitys) ja liitteen 5/hall 20.11.2008 (erillisen virka- ja työehtosopimus, jonka mukaan hammaslääkäreille maksetaan Joensuun keikoista). Terveydenhuollon kuntayhtymän esityslistassa on tälläkin kertaa mainittu lukuisia liitteitä, joita ei kuitenkaan laiteta verkkosivuille vaikka ne olisivat käytettävissä.

Näin merkittävästi Matti Kämäräinen on kytkennöistään huolimatta toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtajana terveydenhuollon oman ammatti- ja yritystoimintaalueella selvitysmiehenä, päätettäessä hammashuollon kuntapalveluista. Näinkö se teilläkin Kuntaliitossa hyväksytään?

4. Nurmeksen kaupunginhallituksen pj. tulee tulevalla valtuustokaudella ottautumaan hyvin paljon palvelurakenneuudistuksen ja SOTE-uudistuksen valmisteluun ja päätöksentekoon. Saatsin johtajasopimuksessa myös todetaan, että "kaupunginhallituksen pj. johtaa poliittista päätöksentekoprosessia". Puheenjohtajan asema on muutenkin merkittävä ja Kämäräisen asema kaikkine kontakteineen.

Myös antamassanne lausunnossa 9/12 todetaan, että on arvioitava henkilön kokonaisvaikutusmahdollisuuksia ja -asemaa. Sitä arvoasemaa Kämäräisellä riittää kunnan, maakunnan ja puoluepolitiikan saralla myös oman yritystoimintansa toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Eikö tällä kokonaisuudella toimiminen vielä kaupunginhallituksen puheenjohtana ole laiton teidän mielestä?

Lisäkysymykset, laajemmat yhteydet:

Matti Kämäräinen on mm. poliittisesti ja ns. vaalikelpoisena valittu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hallituksen puheenjohtajaksi. Maakuntahallinnon asema on vahvistunut valtionhalllintouudistuksissa myös 2000-luvulla.

Esimerkiksi sairaanhoitopiiriasioissa maakuntaliitto on hyvin keskeinen vaikuttaja, yhteistyökumppani ja lausuntojen antaja. Miten on mahdollista, että Matti Kämäräinen on saanut asemallaan ja vaikutusvallalla osallistua erittäin merkittävästi myös julkisen hammashuollon palvelujen järjestämiseen Pohjois-Karjalan maakunnassa, kun hän itse toimii hammashuollon yksityisyrittäjänä, mm. Ilta- ja viikonloppupäystykset on hänen yrityksensä toiminta-alueella poistettu julkisesta terveydenhuollosta?

Miten tällainen tapaus: kuntayhtymän vastaava hammaslääkäri, hammashuollon yksityisyrittäjä, kuntayhtymän johtava hammaslääkäri on edes saanut vaalikelpoisuuden 2004 lausuntonne turvin?

Lisäksi Kämäräinen on toiminut kaupunginhallituksen pj. 1997-98 (tuolloin johtavan hammaslääkärin VIRASSA oli Lotta Oila, hänen miehensä Pertti Oila oli myös Nurmeksen kaupungin/ kuntayhtymän julkisessa virassa oleva hammaslääkäri ja eläkkeelle jäätyään hän oli kaupunginvaltuutettuna). Myös puolison asema johtavana virkamiehenä mm. hammashuollossa vaikuttaa. Miksi ei siis vastuuasemaa kierrellyn Matti Kämäräisen asema 'määrättynä' tai 'virkaan valittuna' johtavana hammaslääkärinä, aivan sama vaikutusmahdollisuus, vaikka paperilla muulta näyttääkin.

Matti Kämäräinen oli kuntayhtymän julkisen viran ja yksityisyrityksensä lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja 2005–2008. Mutta hän ja hänen poliittinen ryhmä halusivat terveydenhuollon kuntayhtymän johdon (hallituksen pitkäaikaisena puheenjohtajana keskustalainen Jussi Säämänen) kanssa sopia niin, että Matti Kämäräinen vain 'määrätään' johtavan hammaslääkärin tehtävään, että hänen vaalikelpoisuutensa menisi paremmin läpi lausuntopyynnössä Suomen Kuntaliitossa. Samalla salattiin Matti Kämäräisen hammashuollon yritystoiminta Nurmeksen kaupungin/ keskusvaalilautakunnan, pj. Pentti Pulkkinen (kesk.), lausuntopyynnössä syksyllä 2004. Taidatte jo kiittää kaupunkia tästä toiminnasta?

Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjulan vastaukset julkaistaan sellaisenaan, mikäli hän vastaa.

29.1.2013, päivitys

Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula vastasi vain lyhyesti: "Kuntaliitolta on pyydetty lausuntoa vaalikelpoisuudesta valtuustoon. Sen arvioinnissa liikeyrityskytkennällä ei ole mitään relevanssia."

Eli vaalikelpoisuus on lausunnossa tarkistettu vain valtuuston osalta.

Suomen Kuntaliiton lausunnossa syyskuussa 2012 asiaan perustellaan:

"Säännös rajoittaa niiden henkilöiden vaalikelpoisuutta, jotka eivät toimi johtavassa tehtävässä, mutta hoitavat siihen rinnastettavaa vastuullista tehtävää. Tällöin rajoitus voi koskea itsenäisessä asiantuntijatehtävässä toimivaa viranhaltijaa tai tietystä tehtäväkokonaisuudesta jonkun muun viranhaltijan alaisena vastaavaa viranhaltijaa. Esimerkiksi kansanterveystyön kuntayhtymässä näitä henkilöitä voivat olla johtava lääkäri sekä hallinto- ja talouspäällikkö (Kuntalaki- Tausta ja tulkinnat, Heikki Harjula ja Kari Prättälä, Talentum 2012, s. 353). Vaali- kelvottomuutta on arvioitava henkilön tosiasiallisen aseman ja tehtävien perusteella, ei muodollisen nimikkeen tai esittelyoikeuksien nojalla. Arviointi on kokonaisarviointia sitä taustaa vasten, millaisessa tehtävässä valtuustotoimen puolueeton hoitaminen voi vaarantua. Tähän vaikuttaa kunnan koko, tehtäväkokonaisuuden taloudellinen ja muu merkitys kunnan toiminnassa ja henkilön tehtävät ja asema kunnan koko organisaatiossa (Vaali- ja puoluelainsäädäntö, Lauri Tarasti, Edita, 2006 s. 87)." 

- "Tosiasiallinen asema ja tehtävä" ja "arviointi on kokonaisarvio". Matti Kämäräisen kohdalla siis jo terveydenhuollon kuntayhtymän johtavan hammaslääkärin asema ja tehtävä on määriteltävä totuuden mukaan, eikä sen mukaan, että kuntayhtymässä on kierrelty Matti Kämäräisen asemaa 'tehtävään määrättynä' johtavana hammaslääkärinä, verrattaessa 'virkaan valittuun'.

- Kuitenkin jopa Suomen Kuntaliitto on lausunnossaan syyskuussa 2012 käyttänyt perusteena vaalikeloisuuteen myös Kämäräisen asemaa 'tehtävään määrättynä'?

- "Valtuustotoimen puolueeton asema voi vaarantua", eli tässäkin riittää pelkkä mahdollisuus puolueettoman toiminnan vaarantumiseen. Kuten aikaisemmin käsitellyssä KHO:n päätöksessä yrittystoimintakytkennöistä.

Suomen Kuntaliitto syyskuussa 2012:

"Tulkinta-apua kuntayhtymän viranhaltijan vaalikelpoisuuteen voidaan, samalla tavoin kuin kuntakonsernin palveluksessa olevan vaalikelpoisuutta arvioitaessa, hakea vertaamalla tilannetta siihen, että kunta hoitaisi kuntayhtymän tehtäviä omassa organisaatiossaan. On arvioitava, mikä olisi kuntayhtymän viranhaltijan asema kunnan organisaatiossa ja aiheuttaisiko asema silloin vaalikelpoisuuden puuttumisen (Kuntalaki- Tausta ja tulkinnat, Harjula ja Prättälä, 2012, s. 353). Jos taloudellinen tai muu merkitys kunnan toiminnassa ja organisaatiossa on vähäinen, tehtäväkokonaisuudesta vastaava henkilö ei ole rinnastettavissa johtavaan viranhaltijaan ja hän on näin ollen vaalikelpoinen valtuustoon."

- Tältäkin osin Suomen Kuntaliiton lausunnoissa Matti Kämäräisen asemaa näköjään pidetään terveydenhuollon kuntayhtymässä (Nurmes ja Valtimo) vähäisempänä, kuin yhden kunnan johtavan hammaslääkärin asemaa?

- Vaikka Kämäräinen julkisessa tehtävässään voi vaikuttaan jo kuntayhtymän alueella hyvin paljon hammashuoltopalveluihin.

Suomen Kuntaliitto syyskuussa 2012:

"Kuntaliiton vuoden 2004 antamassa lausunnossa on todettu viitaten silloiseen oikeuskäytäntöön (KHO 197:39; KHO 23.5.2011 T 1252), että vastaava hammaslääkäri on ollut vaalikelpoinen valtuustoon. Perusteena on pidetty sitä, ettei vastaavalla hammaslääkärillä ole esittelyoikeutta ja hänen esimiehenään toimii ylilääkäri. Lisäksi tulkintaan on vaikuttanut se, ettei kuntayhtymässä ole ollut vastaavan hammaslääkärin virkaa, vaan yksi hammaslääkäreistä on nimetty johtosäännön nojalla vastaavaksi hammaslääkäriksi hallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Asiassa on myös katsottu, että pääpaino Kämäräisen tehtävissä ei ole hallinnollisissa johtotehtävissä, vaan hammaslääkärityöhön liittyvissä tehtävissä. Tämän perusteella on katsottu, ettei kyse ole niin laajan ja merkittävän tehtäväkokonaisuuden hoitamisesta, että se johtaisi vaalikelpoisuuden menettämiseen."

- Näin Nurmeksessa/ kuntayhtymässä vastuuasemaa on kierrelty jo yli 10 vuotta, aikaisemman johtavan hammaslääkäri Lotta Oilan jäätyä eläkkeelle. Silti Matti Kämäräinen on vastannut ja johtanut kuntayhtymän julkisia hammashuoltopalveluja kahden kunnan alueella, ja hänen mielipiteensä on vaikuttanut lukuisten johtavien luottamustehtävien perusteella, vaikka hän ei ole osallistunut varsinaiseen päätöksentekoon mm. jääväämällä itsensä. Mutta täytyy muistaa, että myös valmistelu on osa päätöksentekoa, vaikka Kämäräinen marssisikin ulos varsinaista päätöstä tehtäessä. Hän on todistetusti osallustunut mm. hammashuollon asioiden valmisteluun ja samalla myös päätöksentekoon johtavana keskustapuolueen vaikuttajana mm. Nurmeksessa ja Pohjois-Karjalan maakunnassa.

- Lisäksi Kämäräinen hoitaa lähinnä poliittisia luottamustehtäviä kunnassa, maakunnassa, naapurimaakunnissa ja Keskustapuolueen puoluehallituksessa, ei siis "hammaslääkärityöhön liittyviä tehtäviä", 

- Lisäksi Kämäisen yksityisyritystoiminnalla on keskeinen merkitys hänen tulojen muodostuksessa. Hän oli 2000-luvun loppupuolellakin suurimpia tulon- ja pääomatulon saajia julkaistuissa verotustiedoissa, siihen ei kuntayhtymän hammaslääkärin palkka riitä.

Nurmeksessa hammaslääkärille odotetaan 2 kuukautta!

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän sivuilla todetaan 24.1.2013 lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanottojen odotusajoista seuraavaa: "lääkäreiden ajanvarausvastaanoton odotusajat ovat Nurmeksessa 5 viikkoa ja Valtimolla 3 viikkoa, hammaslääkäreiden ajanvarausvastaanoton odotusajat Nurmeksessa 7-9 viikkoa ja Valtimolla 4 viikkoa".

Jos johtava hammaslääkäri Matti Kämäräinen (kesk.) haluaisi tilanteen korjata, niin vaikutusmahdollisia hänellä olisi. Mutta ei, kun hän samalla pyörittää yksityistä hammashuoltoyritystään.

Kysymys liiketoimintakytkennästä Heikki Harjulalle 28.1.2013:

Jos vaalikelpoisuus valtuustoon antaisi kelpoisuuden kaikkiin luottamustehtäviin, niin hän istuu kolmella jakkaralla tehtäessä päätöksiä  esim. hammashuoltopalveluista (kuntayhtymän johtavana hammaslääkärinä virassa tai ei, yksityisenä hammaslääkäripalveluja tuottavana yrittäjänä ja kaupunginhallituksen puheenjohtajana). 

Hänen edeltäjänsä Pertti Oila (kok.) kuntayhtymän johtavan hammaslääkärin virassa ei toiminut näin, oli ehdokkaana vasta eläkkeellä. Matti Kämäräinen istui "kolmella jakkaralla" Kuntaliiton lausunnon perusteella jo 2005-8, kun liikeyrityskytkentää ei käsitelty. Ja nyt uudestaan.

Miten teidän lausuntoon olisi vaikuttanut, jos Nurmeksen kaupungin/ keskusvaalilautakunnan lausuntopyynnössä olisi 2004 ja 2012 tuotu esille myös julkisten palvelujen kanssa kilpaileva liikeyrityskytkentä kuntayhtymän toiminta-alueella?

Vastaus liitetään, mikäli vastaa.

LUE LISÄÄ