VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

27.9.2012

Onnea valitsemallanne tiellä, Suomen Pankki


Suomen Pankin taseista löytyy joukko ISIN-koodilla varustettuja velkakirjoja. Verkkomedian toimitus kävi läpi satunnaisotannalla ISIN-koodien sisältöä. Tutkimuksessa paljastui, että euromaiden pankit näyttävät tehtailevan Euroopan keskuspankki EKP:lle olemattoman arvoisia velkakirjoja demokraattisen valvonnan ohitse. 

Toimittaja: Riikka Söyring
Lähde: Juhani Huopainen
Kommentointi: Henri Myllyniemi
26.9.2012, Verkkomedia.org

 

Terveiset Suomen Pankkiin: Onnea vaan valitsemallanne tiellä!

ISIN-koodien takaa löytyy joukko eri maiden eri pankkien velkakirjoja, summat vaihtelevat muutamasta kymmenestä miljoonasta miljardeihin.

Enin osa koodien takana olevia velkapapereita näyttää olevan laadultaan sellaisia, että ne eivät ole koskaan "käyneetkään markkinoilla", jossa niiden hinta olisi muodostunut "luonnollisesti", vaan ne on tehtailtu varta vasten Euroopan keskuspankki EKP:ta varten - ja vieläpä lähinnä EKP:n LTRO-ohjelmaa varten (LTRO, Longer Term Refinancing Operation), jonka kautta EKP on jakanut pankeille rahaa vanhojen velkojen maksamiseksi uusilla veloilla.

Siinä sivussa on rahoitettu kriisimaita.

EKP on siis jakanut pankeille salarahaa ohi demokraattisen valvonnan yhteisestä kukkarosta sellaisia velkakirjoja vastaan, joiden arvo on todellisuudessa olematon.

 

Tapa, jolla salarahoitusta on hoidettu, näyttäisi olevan seuraavanlainen:

Pankki X kriisimaassa Z tekee velkakirjan, ja vie sen oman maansa keskuspankkiin "taattavaksi". Nyt pankilla X on kelpaava velkakirja. Pankki X vie sen EKP:lle, jolla "aivan sattumoisin" on LTRO-ohjelma. Pankki X panttaa velkakirjan EKP:lle. EKP hyväksyy sen. Nyt pankilla X on rahaa. EKP:lla on velkapaperi, jolla on hatusta revitty nimellisarvo, ja jonka reaaliarvo on olematon.

 

ISIN-koodin takaa avautuvissa lainoissa ei näy hinnankehitystä markkinoilla: ne eivät ole koskaan olleet julkisessa myynnissä, vaan ne on tehtailtu kriisimaiden liike- ja keskuspankkien yhteistyönä, jotta niillä saadaan rahaa EKP:lta.

Arkikielessä tällaista toimintaa kuvataan sanoilla velallisen epärehellisyys, velkojan harhaanjohtaminen ja asiakirjaväärennös. EKP:n tietämättä tämä ei ole voinut tapahtua.

 

Velkakirjat vaarassa kaatua veronmaksajien maksettavaksi

Ikävä osuus asiassa jäsenmaiden veronmaksajien kannalta on se, että jäsenmaiden keskuspankit ovat vastuussa Euroopan keskuspankin riskeistä, ja jäsenmaiden keskuspankkien riskeistä taas ovat vastuussa jäsenmaiden veronmaksajat.

Millä perusteella Suomen Pankin johtaja Erkki Liikanen (sd) väitti talousvaliokunnan kuulemisessa Suomen Pankin taseen kestävän mahdolliset tappiot, on epäselvää.

Päivitys 27.09.2012 klo 11:34   Taloussanomat: Seitsemän seikkaa, joista pääjohtaja Liikanen vaikeni http://www.taloussanomat.fi/jan-hurri/2012/09/23/seitseman-seikkaa-joista-paajohtaja-liikanen-vaikeni/201238277/170

EKP:n taseissa - ja sitä kautta Suomen Pankin - on tehtailtuja velkakirjoja.

Lain mukaan eduskunnan pankkivaltuutetuilla on tiedonsaantioikeus samoin kuin on Suomen Pankilla raportointivelvollisuus.

 

Alustavat kysymykset, joihin Suomen Pankilta ja eduskunnalta halutaan vastausta ovat:

- Mikä on Euroopan Keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) jälleenrahoitus- ja muiden likviditeettioperaatioiden vallitsevien vakuuskäytänteiden vaikutus suomalaisiin veronmaksajiin yllä olevan valossa?

- Ovatko Suomen Pankin pääjohtaja sekä johtokunta noudattaneet 14 § tiedonantovelvollisuuttaan rahapolitiikan toteuttamisesta. Erityisesti ovatko pääjohtaja ja johtokunta ylipäätään tietoisia vallitsevista vakuuskäytänteistä, sekä ovatko he pitäneet pankkivaltuutetut asianmukaisesti tietoisina näihin sisältyvistä suorista ja välillisistä riskeistä, sekä näiden mahdollistavan epätavanomaisen rahapolitiikan vaikutuksista Suomen talouteen?

- Onko eduskunta saanut yksityiskohtaisen selvityksen "eräiden muiden lainasaamisten" tarkemmasta luonteesta sekä nimellis- ja vakuusarvoista, joilla mainittuja saamisia on hyväksytty vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän likviditeettioperaatioissa, eriteltynä edellämainituin kansallisin keskuspankeittain?

- Onko eduskunta saanut selvityksen "vastapuolen itse liikkeeseen laskemien ja ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen" nimellisarvoista ja vakuusarvoista niiltä osin, kuin tällaisia instrumentteja on hyväksytty vakuudeksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän likviditeettioperaatioissa, eriteltynä Euroopan keskuspankin osalta sekä edellämainituin kansallisin keskuspankeittain?

- Tietävätkö eduskunnan pankkivaltuutetut miksi 5. artiklan 3. kappaleessa tarkasteltujen vakuuksien enimmäismäärä on päätetty jäädyttää nimellisarvoltaan 3.7.2012 tasolle. Onko Euroopan keskuspankin neuvosto kenties havainnut käytänteen olevan ongelmallinen? Kuinka käytäntö efektiivisesti vertautuu esimerkiksi julkisuudessakin tarkasteltuun mahdollisuuteen myöntää Euroopan Rahoitusvakausvälineelle (ERVV) tai Euroopan Vakausmekanismille (EVM) pankkitoimilupa? Miksi 5. artiklan 4. kappale kuitenkin sallii poikkeukset käytäntöön poikkeustapauksissa? Sitoutuuko Suomen Pankki viipymättä raportoimaan pankkivaltuutetuille mikäli 5. artiklan 4. kappaleen poikkeustapauksissa poikkeusta päätetään Euroopan keskuspankin neuvostossa soveltaa?

- Mikäli Suomen Pankin pääjohtaja vetoaa salassapitovelvollisuuteen, pankkivaltuutettujen on pohdittava onko eduskunnan pankkivaltuusto kykenevä tehokkaasti valvomaan Suomen Pankin toimintaa rahapolitiikassa nykyisen lainsäädännön vallitessa, ja tarvitaanko kenties lakiin Suomen Pankista muutoksia mitä tulee pääjohtajan ja johtokunnan tiedonantovelvollisuuteen eduskunnalle koskien Euroopan keskuspankin neuvoston toimintaa, erityisesti huomioiden yllätarkastelluissa Euroopan keskuspankin suuntaviivoissa yksilöidyt nk. epätavanomaisen rahapolitiikan piiriin kuuluvat käytänteet ja niistä saatavilla olevat erittäin puutteelliset tiedot? Esimerkiksi Eurojärjestelmän viikkotasetta tai muita vastaavia karkeita koostetietoja Euroopan keskuspankkijärjestelmän taloudellisesta asemasta ei tule pitää riittävänä Suomen Pankin taloudellisen aseman luotettavaan arviointiin.

Edelliseen vielä erityisenä lisähuomiona todettakoon, että Suomen Pankin taloudellisen aseman arvioiminen Suomen Pankin oman taseen pohjalta on käytännössä mahdotonta, huomioiden pankin taseen sisältävät huomattavat saamiset TARGET2-järjestelmän puitteissa.

Mainittujen TARGET2-saamisten sisältämien riskien arviointi edellyttää mm. yksityiskohtaista tietoa 15.8.2012 EKP.n suuntaviivojen tarkoittamien vakuuksien ja vakuuskäytänteiden sisällöstä, joita Suomen Pankin on viipymättä selvitettävä pankkivaltuutetuille Suomen Pankin taloudellisen aseman arvioimiseksi. On myös huomioitava, että mainittujen epätavanomaisten käytänteiden väliaikaisuus ei ole riittävä peruste niiden sisällön ja hyväksyttyjen vakuuksien salaamiselle, erityisesti huomioiden että mm. väliaikaisuuden kestoa, eikä käytänteiden purkumenettelyitä, ei ole missään yksilöity.

Huomioitakoon, että mikäli 15.8.2012 EKP:n suuntaviivojen 5. artiklan tarkoittamista arvopapereista on suurta epäselvyyttä, esimerkiksi ISIN-tunnisteiltaan seuraavat arvopaperit lukeutunevat merkittävältä osin tähän tarkasteluun. Jokainen listattu arvopaperi on kelvollinen vakuus (päivämäärällä 19.9.2012) Eurojärjestelmän jälleenrahoitusoperaatioissa.

 

Koodiluettelo ohessa. Jokainen halukas voi tarkistaa asiaa itse. Kopioikaa koodin numero, ja liimatkaa se hakupalkkiin. Painakaa Enter.

Takaa avautuva tiedosto kertoo useimmissa tapauksissa (päivämäärät) että kaikki velkakirjat on luotu LTRO-ikkunoihin joulukuun 2011 ja maaliskuun 2012 väliselle ajalle. "No data available" hintakehityksestä kertoo, että velkakirja ei ole "käynyt markkinoilla" hinnoittelussa. 

Ne eivät siis ole olleet julkisessa velkakirjamyynnissä.

 

ES0313055008 ES0313055016 ES0313111009 ES0313111017 ES0313212005 ES0313212013 ES0313212021 ES0313249056 ES0313249064 ES0313249072 ES0313377022 ES0313377030 ES0313377048 ES0313377055 ES0313377063 ES0313580138 ES0313679765 ES0313679815 ES0313679930 ES0313679948 ES0313770085 ES0313770143 ES0313770150 ES0313770168 ES0313770176 ES0313860324 ES0313980031 ES0313980049 ES0314400187 ES0314400195 ES0314600141 ES0314600158 ES0314600166 ES0314600174 ES0314601057 ES0314826043 ES0314826050 ES0314826068 ES0314826076 ES0314840184 ES0314840192 ES0314840234 ES0314843329 ES0314846058 ES0314846066 ES0314850076 ES0314850084 ES0314854086 ES0314854094 ES0314854102 ES0314854110 ES0314854128 ES0314854136 ES0314910086 ES0314926025 ES0314950579 ES0314950660 ES0314950678 ES0314950694 ES0314954084 ES0314958069 ES0314959075 ES0314959083 ES0314961139 ES0314961147 ES0314965106 ES0314965114 ES0314965122 ES0314965148 ES0314965155 ES0314966179 ES0314966187 ES0314973100 ES0314973118 ES0314973126 ES0314974066 ES0314974074 ES0314975055 ES0314975063 ES0314975071 ES0314975089 ES0314977358 ES0314977366 ES0314977374 ES0314981095 ES0314981103 ES0314983091 ES0314983109 ES0315308207 ES0315308223 ES0315346082 ES0315346090 ES0315530057 ES0315530065 ES0316932054 ES0316932070 ES0316932096 ES0316932104 ES0317617027 ES0348873003 ES0348873045 ES0348873052 ES0358197038 ES0358197046 ES0358197053 ES0358673004 ES0358673038 ES0365936006 ES0365936014 ES0365936022 ES0365936030 ES0380907008 ES0380907016 ES0380907024 ES0382134007 ES0382134015

 

IT0004784374 IT0004785371 IT0004785389 IT0004786288 IT0004786296 IT0004786304 IT0004787062 IT0004787336 IT0004787344 IT0004787351 IT0004787369 IT0004787401 IT0004788334 IT0004788466 IT0004788813 IT0004788821 IT0004789068 IT0004789076 IT0004789167 IT0004789217 IT0004789274 IT0004789282 IT0004790611 IT0004790629 IT0004790637 IT0004790843 IT0004791296 IT0004791411 IT0004791437 IT0004792179 IT0004792187 IT0004792377 IT0004792609 IT0004792617 IT0004793342 IT0004793714 IT0004793748 IT0004793821 IT0004793839 IT0004793847 IT0004793862 IT0004794118 IT0004794126 IT0004794134 IT0004794340 IT0004794399 IT0004794464 IT0004794472 IT0004794746 IT0004794837 IT0004794845 IT0004794860 IT0004794886 IT0004794944 IT0004794951 IT0004795123 IT0004795131 IT0004795156 IT0004795172 IT0004795180 IT0004795198 IT0004795206 IT0004795271 IT0004795289 IT0004795529 IT0004795537 IT0004795578 IT0004795586 IT0004795594 IT0004795602 IT0004795610 IT0004795628 IT0004795636 IT0004795644 IT0004795651 IT0004795669 IT0004795677 IT0004795735 IT0004795743 IT0004795750 IT0004795776 IT0004795784 IT0004795800 IT0004795826 IT0004795834 IT0004795842 IT0004795909 IT0004795925 IT0004795933 IT0004795941 IT0004795958 IT0004795966 IT0004795974 IT0004795982 IT0004795990 IT0004796006 IT0004796014 IT0004796022 IT0004796097 IT0004796253 IT0004796261 IT0004796279 IT0004796287 IT0004796295 IT0004796311 IT0004796329 IT0004796337 IT0004796378 IT0004796386 IT0004796394 IT0004796402 IT0004796410 IT0004796428 IT0004796436 IT0004796444 IT0004796469 IT0004796501 IT0004796535 IT0004796550 IT0004796568 IT0004796576 IT0004796584 IT0004796592 IT0004796634 IT0004796675 IT0004796766 IT0004796774 IT0004796816 IT0004796824 IT0004796840 IT0004796857 IT0004796881 IT0004796899 IT0004796923 IT0004796949 IT0004796956 IT0004796972 IT0004796980 IT0004797038 IT0004797046 IT0004797053 IT0004797061 IT0004797079 IT0004797087 IT0004797095 IT0004797103 IT0004797111 IT0004797129 IT0004797137 IT0004797145 IT0004797152 IT0004797160 IT0004797178 IT0004797186 IT0004797194 IT0004797202 IT0004797210 IT0004797228 IT0004797236 IT0004797244 IT0004797251 IT0004797277 IT0004797285 IT0004797293 IT0004797301 IT0004797319 IT0004797327 IT0004797335 IT0004797343 IT0004797350 IT0004797368 IT0004797376 IT0004797384 IT0004797434 IT0004797442 IT0004797459 IT0004797483 IT0004797541 IT0004797715 IT0004797798 IT0004797830 IT0004797871 IT0004797889 IT0004797897 IT0004797905 IT0004797913 IT0004797921 IT0004797939 IT0004797947 IT0004798036 IT0004798044 IT0004798051 IT0004798069 IT0004798077 IT0004798085 IT0004798093 IT0004798101 IT0004798119 IT0004798127 IT0004798135 IT0004798143 IT0004798150 IT0004798168 IT0004798176 IT0004798184 IT0004798192 IT0004798200 IT0004798218 IT0004798226 IT0004798234 IT0004798242 IT0004798259 IT0004798267 IT0004798275 IT0004798283 IT0004798291 IT0004798309 IT0004798317 IT0004798325 IT0004798333 IT0004798341 IT0004798358 IT0004798366 IT0004798374 IT0004798382 IT0004798390 IT0004798408 IT0004798416 IT0004798424 IT0004798432 IT0004798440 IT0004798457 IT0004798465 IT0004798473

 

IT0004798499 IT0004798507 IT0004798515 IT0004798523 IT0004798531 IT0004798549 IT0004798556 IT0004798721 IT0004799117 IT0004799141 IT0004799158 IT0004799166 IT0004799174 IT0004799182 IT0004799190 IT0004799208 IT0004799315 IT0004799646 IT0004799653 IT0004799661 IT0004799679 IT0004799950 IT0004799968 IT0004799976 IT0004799984 IT0004799992 IT0004800097 IT0004800105 IT0004800113 IT0004800212 IT0004800220 IT0004800311 IT0004800329 IT0004800618 IT0004800634 IT0004800774 IT0004800832 IT0004800857 IT0004801319 IT0004801327 IT0004801335 IT0004801343 IT0004801418 IT0004801608 IT0004801632 IT0004802697 IT0004802705 IT0004802713 IT0004802846 IT0004803075 IT0004803133 IT0004803141 IT0004803489 IT0004804362 IT0004804370 IT0004806599 IT0004806607 IT0004806615 IT0004806656 IT0004806912 IT0004806920 IT0004807043 IT0004807050 IT0004807068 IT0004807076 IT0004807159 IT0004807167 IT0004807183 IT0004807191 IT0004807282 IT0004807290 IT0004807654 IT0004807662 IT0004809056 IT0004809403 IT0004809841 IT0004811656 IT0004818461 IT0004818479 IT0004820046 IT0004820053 IT0004825607 IT0004825649 IT0004826167 IT0004826175 IT0004826902

 

PTASCFOE0009 PTASCGOE0008 PTBAF2OE0004 PTBAFAOE0026 PTBAFUOE0006 PTBCS7OM0032 PTBCTOOM0022 PTBENFOM0027 PTBENHOM0017 PTBEQCOM0019 PTBEQHOM0014 PTBIVYOM0012 PTCFPAOM0002 PTCG37OM0009 PTCG3XOM0001 PTEIECOM0008 PTTCCWOE0005

 

XS0412067489 XS0413876532 XS0482810958 XS0484576813 XS0485765167 XS0489634393 XS0490069266 XS0496222877 XS0496459610 XS0555679728 XS0565280590 XS0811466597 XS0812849031

 

Alkuperäinen teksti:

Uusi Suomi - Juhani Huopainen: Terveisiä Suomen Pankkiin

 

Liite 1:

Lista EKP:lle kelpaavista arvopapereista

Kreikasta ei ole saatavilla dataa.

 

Liite 2:

Laki Suomen Pankista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980214

Liite 3:

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä ja suuntaviivojen EKP/2007/9 muuttamisesta (EKP/2012/18), 15.8.2012:

[...]

4 artikla

Eräiden muiden lainasaamisten hyväksyminen

1. Kansalliset keskuspankit voivat hyväksyä eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa vakuudeksi lainasaamisia, jotka eivät täytä eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusvaatimuksia.

2. Kansalliset keskuspankit, jotka päättävät hyväksyä 1 kohdassa tarkoitettuja lainasaamisia, vahvistavat tätä tarkoitusta varten vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät yksilöimällä poikkeamat suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I mainituista vaatimuksista. Tällaisiin vakuuskelpoisuusvaatimuksiin ja riskienhallintamenetelmiin on sisällyttävä edellytys, jonka mukaan lainasaamisiin sovelletaan vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät vahvistavan kansallisen keskuspankin jäsenvaltion lainsäädäntöä. Vakuuskelpoisuusvaatimukset ja riskienhallintamenetelmät edellyttävät EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää.

3. Kansalliset keskuspankit voivat poikkeustapauksissa EKP:n neuvoston ennakkohyväksynnän saatuaan hyväksyä lainasaamisia a) jonkin toisen kansallisen keskuspankin 1 ja 2 kohdan nojalla vahvistamien vakuuskelpoisuusvaatimusten ja riskinhallintamenetelmien mukaisesti; tai b) jos näihin lainasaamisiin sovelletaan jonkin muun jäsenvaltion kuin sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lainasaamisen hyväksyvä kansallinen keskuspankki on sijoittautunut.

4. Toinen kansallinen keskuspankki antaa apua kansalliselle keskuspankille, joka hyväksyy lainasaamisia 1 kohdan nojalla, ainoastaan siinä tapauksessa, että tästä on sovittu näiden kahden kansallisen keskuspankin välillä ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt tämän etukäteen.

 

5 artikla

Eräiden valtion takaamien pankkien joukkovelkakirjalainojen hyväksyminen

1. Kansalliset keskuspankit eivät ole velvollisia hyväksymään eurojärjestelmän luottotoimissa vakuudeksi vakuuskelpoisia pankkien joukkovelkakirjalainoja, joiden takaajana on Euroopan unionin / Kansainvälisen valuuttarahaston ohjelman kohteena oleva jäsenvaltio tai jäsenvaltio, jonka luottoriskinarviointi ei täytä jälkimarkkinakelpoisten omaisuuserien liikkeeseenlaskijoihin ja takaajiin sovellettavaa eurojärjestelmän luottokelpoisuusvaatimusten mukaista hyvän luottokelpoisuuden vähimmäisvaatimusta, josta säädetään suuntaviivojen EKP/2011/14 liitteessä I olevassa 6.3.1 ja 6.3.2 kohdassa.

2. Kansalliset keskuspankit ilmoittavat EKP:n neuvostolle mahdollisista päätöksistään olla hyväksymättä vakuudeksi 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita.

3. Vastapuolet saavat eurojärjestelmän luottotoimissa antaa vakuudeksi itse liikkeeseen laskemiaan ja ETA-maan veronkantoon oikeutetun julkisen viranomaisen takaamia pankkien joukkovelkakirjoja tai siihen läheisesti sidoksissa olevan yhteisön liikkeeseen laskemia tällaisia joukkovelkakirjoja enintään 3 päivänä heinäkuuta 2012 jo vakuudeksi annettujen tällaisten joukkovelkakirjojen nimellisarvoon asti.

4. EKP:n neuvosto voi poikkeustapauksissa myöntää poikkeuksia 3 kohdassa vahvistetusta vaatimuksesta. Poikkeusta koskevaan pyyntöön on liitettävä rahoitussuunnitelma.

 

6 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 14 päivänä elokuuta 2012 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen 1–5 artiklan noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

 

Lue myös:

Kauan odotettu Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserven (FED) tilintarkastus on julkaistu. Kyseessä on ensimmäinen tilintarkastus koko FED:n lähes satavuotisen historian aikana. Tulokset ovat hätkähdyttäviä, pikemminkin shokeeraavia.

Toimittaja: Riikka Söyring
Verkkomedia.org