VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

17.4.2008  

TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN YLILÄÄKÄRI JYRI ILEN JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ JUHANI HILTUNEN JAKAVAT VÄÄRIÄ VALITUSOSOITTEITA JA VALEHTELEVAT

 

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän ma. ylilääkäri Jyri Ilen ja talouspäällikkö Juhani Hiltunen jakavat ihmisille valituksenalaisista asioista vääriä valitusosoitteita. Kuopion hallinto-oikeus antoi mm. joulukuussa 2007 kaksi päätöstä, joissa todetaan, että valitusosoite on väärä. Valitukset terveydenhuollon kuntayhtymän päätöksistä oli tehty virkamiespäätöksen liitteiksi laitettujen valitusosoitteiden mukaan.

Toinen valituksista koski entisen terveydenhuollon kuntayhtymän ylilääkäri Markku Puhakan saamaa ylimääräistä palkanlisää hänen siirtyessä osa-aikaeläkkeelle. Palkanlisä on myönnetty, vaikka samaan aikaan Nurmeksen kaupunki oli sitoutunut noudattamaan ns. sopeuttamis- eli säästöohjelmaa henkilöstökuluissa.

Virkamiesesityksiä myötäilevä kuntayhtymän hallitus oli myöntänyt Puhakalle ylimääräistä palkanlisää hänen siirtyessä osa-aikaeläkkeelle. Kuntayhtymän hallituksen entinen jäsen oli aikaisemmin todennut jopa paikallislehdessä, että lääkärit ovat ottaneet vallan kuntayhtymän hallituksessa ja painostavat hallitusta tekemään heitä miellyttäviä päätöksiä.

Toinen Kuopion hallinto-oikeuden päätös, jossa annettu valitusosoite todetaan vääräksi, koski kuntayhtymän ma. ylilääkäri Jyri Ilenin ja talouspäällikkö Juhani Hiltusen menettelyä kokousuutisoinnissa Nurmeksen kaupungin nettisivuilla. Nettisivuilla he vastaavina virkamiehinä paljastivat vastoin lakia ja kuntaliiton ohjeita potilaan asiakassuhteen terveydenhuollon laitoksessa. Lisäksi Ilen ja Hiltunen valehtelivat virheellisillä ja leimaavilla tiedoilla potilasasiakirjojen luovuttamisesta koskevan kokousuutisoinnin kohdalla.

 

 

Keskeisimmät tausta-asiakirjat:

 

Kommentit Kuopion hallinto-oikeuden päätöksiin:

 

Hallinto-oikeus jätti käsittelemättä Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän julkisuuslain ja potilaslain vastaiset leimaavat merkinnät nurmes.fi -nettisivuilla.

 

Asia 1:

Internet-uutinen oli sekä potilasta että asioita hoitavaa läheistä, sekä virheellisiä ja leimaavia väitteitä sisältävä. Potilas tunnistettiin nettiuutisen perusteella henkilökohtaisesti, varsinkin pienellä paikkakunnalla.

Hyväksytäänkö virkamieheltä tällainen leimaava ja mm. julkisuuslain ja potilaslain vastainen kirjoittelu netissä? Jos hyväksytään, pitää näitäkin ko. virkamiehiä käsitellä samalla tavalla nimillä mm. netissä eri www-osoitteissa.

Asia 2:

Miksi kuntayhtymä antoi kahdessa eri asiassa valitusosoitukseksi virheellisesti Kuopion hallinto-oikeuden? Valitusosoitus pitäisi olla oikea. Virkamiehillä on myös velvollisuus neuvoa oikein, se todetaan myös ns. asiakaspalvelulainsäädännössä? Harhaanjohtaminen ei ole hyväksyttävää.

Kuopion hallinto-oikeus kuittaa asian vain toteamalla, että hallinto-oikeus “poistaa virheellisen valitusosoituksen“. Näin Nurmeksessa toimitaan ja näin asia kuitataan Kuopion hallinto-oikeudessa.

Asia 3:

Talouspäällikkö Juhani Hiltusen ja Jyri Ilenin perustelut 2.6.2006 päivätyssä kirjeessä, mihin Kuopion hallinto-oikeus perustaa siis päätöksensä on täysin eri asioihin kantaa ottava. Hallinto-oikeus toteaa, että “tuossa päätöksessä on annettu perustellut vastaukset tekemiin vaatimuksiin”.

Vai muka perustellut vastaukset? Ilenin ja Hiltusen salaiseksi julistamassa vastauksessa todetaan seuraavaa:

1. “Aineisto ei sisällä tietosuojavaltuutetun päätöstä vaan lausunnon.”

- Ei liity asiaan ja päätöksen perusteluun mitenkään. Ja päätöksenään antoi lausunnon asiasta.

2. “16.2.2006 §18 tiedot eivät ole virheellisiä eivätkä tiedot ole salassa pidettäviä.”

- Jyri Ilenin ja Juhani Hiltusen oma tekemä subjektiivinen virkamiesväite tekonsa jälkeen.

- Ei ole edes juridista perustelua, vain heidän oma toteamus julkaisemisen jälkeen.

3. “Esityslista ja pöytäkirja eivät sisällä potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja.”

- Vaikka kysymys on muusta kuin potilasasiakirjoihin sisältyvistä tiedoista, sosiaali- ja terveyspalveluissa jo asiakassuhde on salassa pidettävä tieto. Luulisi heidän pystyvän tekemään edes sen eron asioissa.

4. “Asiakirjoihin liittämässänne tietosuojavaltuutetun lausunnossa ei ilmene sanaa rikosilmoitus vaan se on oma tulkintanne tietosuojavaltuutetun lausunnosta.”

- Eivät tajua edes sitä, että tietosuojavaltuutetun toteama “oikeus pyytää poliisiviranomaisia tutkimaan asiaa” tarkoittaa rikosilmoituksen tekemistä, ei ne muuten tutki. Tämäkään ei ole päätöksen perustelua. Että tätä luokkaa johtavassa virka-asemassa.

Näillä perusteilla myös Kuopion hallinto-oikeus siis katsoo, että Ilenin ja Hiltusen päätös on perusteltu: “annettu perustellut vastaukset“.

Ja ihme, että ylilääkäri Jyri Ilen ei valehtele tässäkin yhteydessä “kunniansa ja omantuntonsa kautta”, kuten hänellä tapana on tehdä lausunnoissaan.

Näin todetessaan em. perusteilla ma. ylilääkäri Jyri Ilen ja talouspäällikkö Juhani Hiltunen siis kieltävät myös hallintolain 8 luvun mukaisen korjausmenettelyn yhteistyössä, mihin tietosuojanvaltuutettu viittaa.

 

Asia 4:

Hallinto-oikeus kiemurtelee virkamiehiä nuollessa:

Lisäksi hallinto-oikeuden päätöksessä viisastellaan kahden kappaleen verran, kun muuhun ei haluta kiinnittää huomiota, että kuntayhtymän hallitus päättää kaikista tiedottamisperiaatteista.

- Ei pidä paikkaansa, tiedottaminen ei saa olla julkisuuslain ja salassapitomääräysten vastaisesta.

Kuntayhtymän puheenjohtajana istuu ostettu pitäjäneuvos Jussi Säämänen (kesk.).

- Tiedottamiselle on selvä lainsäädäntö, jonka pitäisi velvoittaa myös talouspäällikkö Hiltusta ja ylilääkäri Jyri Ileniä.

 

Kuopion hallinto-oikeuden päätöksessä viitataan kuntayhtymän päätöksiin 16.4.1996 §35 ja kuinka ollakaan “22.6.2006 §43”. Sitten todetaan, että “kuntayhtymän hallituksen kokouksen 16.2.2006 esityslista ja pöytäkirja on edellä mainittujen päätösten nojalla julkaistu Internetissä”.

- Eli viitataan päätökseen, joka on tehty myöhemmin eli 22.6.2006, eikä sillä ole edes mitään tekemistä julkisuuslain, salassapitomääräysten ja potilaslainsäädännön määräysten noudattamisen kanssa.

- Tätä luokkaa on tämä Kuopion hallinto-oikeuden päätös, ei edes paskapaperin arvoa.

Tämä virheellinen, leimaava ja lainsäädännön vastainen esityslista- ja pöytäkirja ovat olleet netissä ainakin helmikuusta 2006 lähtien. On edelleen (vrt. kuntaliiton em. yleiskirje netissä olevien henkilöesittelytietojen pitämisestä, eipä ole ollut kiire poistamaan, kun halutaan leimata virheellisillä esittely- ja pöytäkirjatiedoilla).

Asia 5:

Lisäksi katson, että kuntayhtymän päätöksen 28.6.2006 §58 osapäätöksenä on 16.2.2006 §18 antama päätös, vaikka hallinto-oikeus sitä rajaakin pois virkamiehiä mielistelevästä “tutkinnastaan“.

Päätöksessä 28.6.2006 todetaan yksiselitteisesti, että “liitteenä 4/hall 28.6.2006 on aiempi asiaa koskeva materiaali”. Eli materiaalina käsittelyssä on ollut myös päätös 16.2.2006.

Päätöksessä 28.6.2006 on viitattu aikaisempiin asialiitteisiin, eli 16.2.2006 esillä olleisiin asiakirjoihin, kuten myös 1.6. 2006 tehtyyn oikaisuvaatimukseen, ja 2.6.2006 tehtyyn talouspäällikkö Juhani Hiltusen ja ma. ylilääkäri Jyri Ilenin vastaukseen, TÄMÄN HALLINTO-OIKEUS ON KYLLÄ TIETYSTI OTTANUT HUOMIOON, MUTTA EI MUITA AIKAISEMPIA ASIAKIRJOJA, KUN NE OLISI MUILTA KUIN NURMEKSEN VIRKAMIEHILTÄ.

Kuopion hallinto-oikeus rajaa 28.6.2006 päätöksen osalta (mistä valitus hallinto-oikeudelle) valituksen tehneen liitemateriaalin pois, vaikka se on osa asiaa.

- Se on 28.6.2006 todettu liitemateriaalina, kuten virkamieskollegoiden Hiltusen ja Ilenin toteamuksessa 2 2.6.2006.

Tämänkään osalta virkamiehiä nuolevalta Kuopion hallinto-oikeudelta on turha tietysti odottaa mitään. Se suhtautuminen näkyy myös tässä ko. hallinto-oikeuden päätöksessä.

 

Asia 6:

Valitus on perustunut nimenomaan julkisuuslain ja potilaslain pohjalta tehtyyn kunnallisvalitukseen, ja tietysti nämä asiakohdat ja ko. lainsäännön hallinto-oikeus rajasi pois, jotta saa tehdä virkamiehiä nuolevan päätöksen.

Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan tämän em. asian tutkiminen ei kuulu hallinto-oikeudelle, vaikka Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä antoi nimenomaan tässä asiassa (päätös 28.6.2006 §58) valitusosoitteeksi Kuopion hallinto-oikeuden.

 

Onko Kuopion hallinto-oikeuden päätös tältä osinkaan lainmukainen?

Päätöksen mukaan “hallinto-oikeus ei tutki väitteitä siitä, että esityslista- ja pöytäkirjatietojen julkaiseminen Internet-sivuilla olisi viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain tai potilasvahinkolain vastaista tai että yksityisyyttä olisi loukattu“.

Tältä pohjalta asiasta ei siis voi enää valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sieltähän todettaisiin myös kollegiaalisuutta korostaen, että ei valitusoikeutta ja valitusosoitus on väärä.

Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hallinto-oikeus ei valvoisi siis viranomaistoimintaa koskevan julkisuuslain, salassapitomääräysten ja potilaslain noudattamista kunnissa. Tätä mieltä ovat ainakin Kuopion hallinto-oikeuden jäsenet Tapani Tervo, Erkki Laukkanen ja esittelijäjäsen Irmeli Rautaharkko. Miksi sitten hallinto-oikeus on antanut päätöksiä em. asioissa, heidän olisi pitänyt velvoittaa Ileniä ja Hiltusta antamaan uusi valituskelpoinen päätös?

 

Asia 7:

Lisäksi hallinto-oikeuden päätös on maksullinen, vaikka valitusosoitus on pääasian osalta virheellinen. Tällä tavallako valtio kerää rahaa, kunnissa annetaan vääriä valitusosoituksia ja hallinto-oikeus laskuttaa toteamuksestaan, että “ei tutki” .

Hallinto-oikeus toteaa vain “ei tutki” ja “muilta osin hylkää valituksen”. On siis turha edes puhua osapäätöskäsittelystä.

Ihmisten kannattaa siis tarkistaa Ilenin ja Hiltusen antamien päätösten valitusosoitteet, ennen kuin valittavat päätöksistä.

 

Asia 8:

Vastineoikeus on turvattu myös sähköisiin tiedotusvälineisiin, tässä kysymys on kaupungin tiedotusvälineestä, mistä virheellinen ja leimaava tieto on levinnyt.

 

Asia 9:

Lakiperustelua tiivistetysti, käsitelty myös liiteasiakirjoissa:

Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2005, Taisto Ahvenainen/aha, 16.9.2005, korostaa mm. seuraavia asioita:

“Potilaslain (785/1992) 13 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Pelkästään tieto siitä, että henkilö saa terveydenhuollon palveluja, on salassa pidettävä.

“Kuntalain 29 §:n säännös sisältää vaatimukset kunnan tiedottamiselle. Julkisuuslain 18 §:n ja julkisuusasetuksen (1030/1999) 1 luvun säännökset hyvästä tiedonhallintatavasta sisältävät viranomaisille vaatimuksia julkisuusperiaatteen sekä tietosuojan ja -turvallisuuden toteuttamiseksi.”

“Perustuslain 10 §:n yksityiselämän suojaa koskevaa perusoikeutta on eräissä tapauksissa pidetty perustuslain 12 §:n tiedon perusoikeutta painavampana (mm. eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös 9.10.2002, dnro 1835/2/99 ja 2200/4/99 sekä 20.7.2004 dnro 1803/4/03, apulaisoikeuskanslerin päätös 18.5.2004, dnro 1415/1/02 10.1.2005, dnro 481/1/03 ja 7.2.2005, dnro 168/1/04, KHO 6.5.1998 T 0773, Tietosuojavaltuutetun lausunnot 18.5.2004, dnro 582/49/2004 ja 16.5.2005, dnro 396/49/2004).

EY-tuomioistuin on katsonut, että kansallisissa järjestelmissä tulee taata asianmukainen tasapaino sananvapauden, henkilötietojen vapaan liikkuvuuden ja yksityiselämän suojan välillä (ks. henkilötietolaki 2 § 2 mom, 22§, 23§).

Kysymys on myös julkisuuslain 24 §:n 32 kohdan tarkoittamista perhe-elämää ja henkilökohtaisia oloja koskevia salassa pidettävistä tiedoista. Ja katsokaapa muu lainsäädäntö virkamiehen virheellisistä ja leimaavista kirjoituksista.

 

Nurmes 12.12.2007

---

TIETOSUOJAVALTUUTETTU

Pyydän teiltä lausuntoa ja tarvittaessa toimenpiteitä seuraavassa asiassa.

Onko lainmukaista julkaista Nurmeksen kaupungin nettisivuilla liitteenä oleva esityslistatieto ja pöytäkirjatieto? Onko asia yksityissuojan piiriin kuuluva, salassa pidettävä potilasasia? Asia on yksilöity nettisivuilla, käyttämällä nimitietoja ja samalla kerrottu kenestä potilaasta on kysymys.

Lisäksi esityslistassa ja pöytäkirjassa on virheitä, jotka pitäisi korjata myös nurmes.fi -nettisivuille.

Taustaa:

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä julkaisi Nurmes.fi-nettisivuilla kuntayhtymän hallituksen 16.2.2006 esityslistan yhteydessä asiakohdan 11 tiedot (liite 1).

Soitin asiasta tal.päällikkö Juhani Hiltuselle 15.2.2006. Hän sanoi itse tehneet asiakohdan julkaisemista koskevan päätöksen ja että esityslistan teksti (asiakohta 11) on ma. ylilääkäri Jyri Ilenin muotoilema. Esityslista on ollut netissä ainakin 9.2.2006 lähtien.

Tal.päällikkö Juhani Hiltunen ei ole poistanut asiakohtaa nettisivuilta tähän päivään mennessä, vaikka totesin yksityisasian lisäksi myös esityslistatiedoissa olevat virheet. Esityslistatieto korvattiin netissä pöytäkirjalla 24.2.06.

Esityslista- ja pöytäkirjatietojen virheet ja vihjailut

1) Nettisivulla todetaan, että "vuodenvaihteessa 2003-2004 Jyrki Kyllöselle luovutettiin kopiot kaikista isänsä paperisista ja sähköisistä potilasasiakirjatiedoista".

Tämä on virheellinen tieto, en ole ikinä saanut kopioita kaikista potilasasiakirjatiedoista. Tästä myös ma. ylilääkäri Jyri Ilen on tietoinen varsinkin 15.2.2006 potilasasiakirjojen tarkistamisen yhteydessä (potilaan puoliso ja edunvalvoja Lahja Kyllönen tarkisti tiedot asian pitkittymisen takia, olin avustajana). Tuolloin saimme tarkistuksen yhteydessä kopioita/tulosteita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin postitse laitettujen tietojen yhteydessä, eikä siinäkään olleet 'kaikki'. Jo isäni paperilla olevat potilasasiakirjat ovat noin 10 senttimetriä paksu kansio.

2) Lisäksi ma. ylilääkäri kirjoittaa, myös netissä, että "nyt Jyrki Kyllönen luulee, että osa potilasasiakirjoista olisi jätetty hänelle antamatta".

Kysymys ei ole mistään 'luulemisesta'. Ylilääkäri itse myös tietää, että emme ole saaneet kaikkia potilasasiakirjoja kopioina. Pidän tätä merkintää myös leimaavana ja siksi asiattomana julkiseksi tehdyssä asiakirjassa.

Lisäksi olen kuntayhtymän hallitukselle laittamassani oikaisuvaatimuksessa 20.1.2006 todennut mm., kohta 4: "Ja tässä asiassa ei riitä jonkun lääkärin vastaus, että "epäily ei pidä paikkaansa" kaikkien asiakirjojen luovuttamisesta. Asianosaisena on myös oikeus nähdä kaikki asiakirjat. Epäily koskee 3.10.2001 päätöksen perusteena käytettyjen merkintöjen sisältöä isäni potilastiedossa, niiden epäasiallisuudesta ja omaisien leimaamisesta meillä on jo todisteet hoidonseurantakaavakkeiden osalta."

3) Ma. ylilääkäri Jyri Ilen lisäksi perustelee päätöstään "aihetta normaalista poikkeavaan ja huomattavasti työläämmin järjestettävään menettelyyn asiakirjojen luovuttamisessa ei ole".

Tässä ei ole kysymys mistään 'poikkeavasta' henkilötietojen tarkistamisoikeudesta, vaan oikeudesta tutustua asianosaisena (julkisuuslaki 11§ ja 16§) asiakirjoihin, ja oikeudesta tarkistaa kaikki potilasrekisteritiedot (henkilötietolaki 26§) mm. Jyri Ilenin 17.12.2003 antaman päätöksen mukaisesti.

Ma. ylilääkäri Jyri Ilen on antanut 17.12.2003 päätöksellä oikeuden kaikkiin potilasasiakirjoihin (puolisolle, veljelleni ja allekirjoittaneelle) nimenomaan henkilötietolain perusteella, koska isäni on puhe- ja liikuntakyvytön halvauksen takia.

Tässä ei ole myöskään kysymys siitä, kuinka 'työlästä' tämä lainsäädännön noudattaminen on.

Atk-potilasasiakirjat tarkistettiin ja tarvittavilta osin tulostettiin alle 30 minuutissa 15.2.2006, kun potilaan puoliso/edunvalvoja vaati oikeuttaan (paikalla Jyri Ilen, Lahja Kyllönen, Jyrki Kyllönen).

4) Tässä ei ole kysymys myöskään "merkittävästä aiheesta", kuten Ilen toteaa esityslistassa. Kysymys on oikeudesta tutustua kaikkiin asiakirjoihin julkisuuslain mukaan asianosaisena sekä Jyri Ilenin 17.12.2003 antaman päätöksen perusteella joka on tehty henkilötietolain pohjalta potilaan terveys ottamalla huomioon.

Johtopäätökset:

Katson, että myös potilasasiakirjatietoihin liittyvät asiat ovat potilasasioita ja siten yksityisiä.

Kuntayhtymän hallituksen esityslistalla ja pöytäkirjassa on samalla leimattu (virheellisillä ja leimaavilla tiedoilla) allekirjoittanutta nimellä.

Pidän Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän päätösesityksen ja pöytäkirjan julkaisemista yksityisasiassa loukkaavana, myös siksi, että minulla ei ole tarjottu minkäänlaista vastineoikeutta käytettävissä virheiden korjaamiseen nurmes.fi -nettisivuilla.

En pysty oikaisemaan päätösesityksen virheitä ja leimaavaa kielenkäyttöä Nurmeksen kaupungin nettisivuilla olevan ja tiedotusvälineille jaetun materiaalin osalta, enkä tuomaan omaa mielipidettäni ja faktoja esille.

Paikallislehti Ylä-Karjala uutisoi asian 21.2.06, lehteen sain vastineen/täsmennyksen 23.2.06. Ja samalla katsoin tarpeelliseksi korjata ihmisille annetun virheellisen tiedon mm. rekisteritietojen tarkistamiseen liittyvästä oikeudesta tarkistaa tarvittaessa vaikka kaikki asiakirjat. Kuntayhtymän hallitus kertoi käytäntönä olevan vain potilasasiakirjan kopioimisen ja toimittamisen asiakkaille, ei oikeutta tarkistaa kaikki. Tämä on sinänsä laiton menettely.

Vaadin myös vastineoikaisuoikeutta Nurmeksen kaupungin ylläpitämille nettisivuille. Virheelliset pöytäkirjatiedot ovat siellä useita vuosia, nyt sieltä löytyy kuntayhtymältä yli 2 vuoden pöytäkirjat.

 

Nurmes 27.2.2006

 

---

Vastine 21.2.06 uutiseen:

Ylä-Karjala uutisoi 21.2.2006 kuntayhtymän päätöstä "Kuntayhtymän hallitus jousti". Jutussa olevien virheiden ja epäselvyyksien takia totean vastineena seuraavaa:

Kysymys ei ole ollut mistään osallistumisoikeuden hakemisesta asiakirjojen kopiointiin, kuten päätöksestä tiedotetaan lehdessä. Kysymys on ollut kaikkien potilasasiakirjojen tarkistamisesta ja oikeudesta tutustua asiakirjojen sisältöön paikanpäällä.

Asiakkaalla on oikeus saada tarvitsemiaan tietoja viranomaisten asiakirjoista erilaisin oikeudellisin perustein:

1. Henkilötietolain 26 §:n nojalla jokaisella on oikeus tarkistaa kaikki tiedot esimerkiksi potilasasiakirjoista paikanpäällä, papereilla olevat tiedot ja tietokoneella olevat tiedostot. Ja oikeus saada niistä pyydettäessä kopiot. Tämä tarkistusoikeus ei toteudu niin, että viranomainen päättää mitä sivuja hän kopioi ja postittaa asiakkaalle, kuten kuntayhtymä tiedottaa paikallislehden kautta.

Tästä menettelystä ei päätä esim. Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä. Asiakirjojen tarkistamisoikeutta ei voida estää millään käytännöllä ja siitä 'poikkeamisella' tai 'työläällä menettelyllä', kuten Ylä-Karjalassa annetaan ymmärtää. Asiakkaalla on oikeus päättää, haluaako tarkistaa kaikki tiedot vai haluaako kopiot tietyistä sivuista esimerkiksi päivämäärien mukaan. Asiakkaalle on varattava myös riittävästi aikaa tietojen tarkistamiseen, ja asiakkaalle on vastattava rekisteritietoja koskeviin kysymyksiin.

2. Oikeuksia turvaa myös laki viranomaistoiminnan julkisuudesta, 11§ 1 momentissa todetaan yksiselitteisesti: "hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsiteltävältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn". Kysymys ei ole lain vapaasta tulkinnanvaraisuudesta, kuten kuntayhtymän hallitus selittelee päätöstään lehden kautta.

3. Näiden lisäksi asiakkaalla on oikeus kaikkiin viranomaisen hallussa oleviin tietoihin, jotka koskevat asiakasta.

Meidän kohdalla kuntayhtymä yritti estää kaikkien potilasasiakirjojen tarkistamisen keväästä 2003 lähtien (ent. ylilääkäri Jari Puustinen). Tarkistaminen ei toteutunut, vaikka saimme 17.12.03 kirjallisen luvan ma. ylilääkäri Jyri Ileniltä kaikkiin potilasasiakirjatietoihin. Asia eteni vasta kun eduskunnan oikeusasiamies antoi päätöksensä 22.12.2005 ja esitti samalla myös koulutuksen hankkimista tarvittaessa terveyskeskuksen henkilöstölle.

Jyrki Kyllönen

 

----

 

Kuopion hallinto-oikeus

Kunnallisvalitus

 

Haen muutosta Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen päätökseen § 58 28.06.2006. Liitteenä päätös ja valitusosoitus.

 

Päätökseen haetaan muutosta kaikilta osin.

Asiassa vaaditaan

1. em. päätöksen perusteluja. Siihen on oikeus. Ei riitä, että pöytäkirjaotteessa todetaan, että ma. ylilääkäri Jyri Ilen toteaa, että "asia valmistellaan siten, että esitys annetaan kokouksessa" ja "esittelijän esityksestä hallitus päätti hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen perusteettomana".

2. ko. nettiuutisoinnin korjaamista väärien, virheellisten ja leimaavien tietojen osalta (käsitellään myöhemmin erikseen).

3. ja vastineoikeutta ma. ylilääkäri Jyri Ilenin virheelliseen ja leimaavaan esityslista- ja pöytäkirjatietoon.

 

Jos näillä virkamiespaskoilla on kaikki oikeudet, mm. leimaamis- ja virheellisten tietojen julkisesti levittämisoikeudet, niin silloin kansalaisilla on myös oikeus hoitaa asiat omalla tavallaan niiden osalta.

Jyri Ilenin viimeisin saivartelu on se, että kun aikaisemmin on antanut kirjallisen luvan mm. kaikkiin potilasasiakirjoihin toimintarajoitteisen isäni osalta, niin nyt 27.7.06 ressukka halusi saivarrella siinäkin isäni kuoleman jälkeen, kun yrittää vittuilla tilaisuuden tullen ja salata mahdollisia isäni hoitovirheitä. Samaan kastiin kuuluu myös isäni kuolintodistuksen kirjoittanut Kaija Pörsti, ei näköjään uskaltanut kirjoittaa kuolintodistuksen B-kohtaan tai edes mainita vapaassa tekstiosassa isäni hermokiputiloja ja siihen liittynyttä voimakasta lääkitystä kevättalvesta lähtien ja lääkityksen yliannostusta (mm. Oxanest-nukutusainetta annettiin tiheämmin kuin kuuden tunnin välein Pharmaca Fennican ohjeistamana, sai 25.7. klo 12 ja 26.7. klo 05.00 välillä kaikkiaan ainakin 5 kertaa, meni tajuttomaksi ja kuoli pois) viimeisen vuorokauden aikana. Lisäksi lääkäri ei reagoinut tulehdukseen, 24.7. crp-arvo oli noussut 49:ään (viitearvo 0-10), odottivat seuraavaan päivään ja tulehduksen leviämistä munuaisiin.

 

Muu perustelu ko. päätösasian osalta:

Ma. ylilääkäri Jyri Ilenin ja tal.pääll. Juhani Hiltusen kirje 2.6.2006:

1) Lukekaa tietosuojavaltuutetun lausunto sanatarkasti, ehkä tajuatte siitä jotakin.

2) Kuntayhtymän hallituksen esityslistan ja pöytäkirjan 16.2.2006 § 18 tiedot ovat virheellisiä, lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluissa jo asiakassuhde on salainen. Nettiuutinen kertoo isäni asiakassuhteen ja lisäksi vielä sen, että hän ei pysty itse hoitamaan asioitaan.

Lukekaa, jos osaatte kuntaliiton yleiskirje 19/80/2005, "salassapitovelvoite ulottuu itse asiakassuhteeseen" ja potilaslain (785/1992 13 §:n 1 momentin mukaan potilasasiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat teidän osalta salassa pidettäviä: "Pelkästään tieto siitä, että henkilö saa terveyshuollon palveluja, on salassa pidettävä."

Lisäksi julkisuuslaki 24 §:n 32 kohta korostaa, että yksilöiden yksityiselämään kuuluvat tiedot ovat myös ruskeakielisten virkamiesten osalta salassa pidettäviä. Vrt. tietosuojavaltuutetun lausunto, kannanotto 3.7.2003 (dnro 19/45/2001), julkisuuslain salassapitovelvoitteet menevät kuntalain tiedotusvelvoitteen edelle. Useat nettisivulla käyneet nurmeslaiset ovat tunnistaneet kuntayhtymän esityslistasta ja pöytäkirjasta heti isäni nimellään.

3) Ilen ja Hiltunen toteaa, että "tietosuojavaltuutetun lausunnossa ei ilmene sanaa rikosilmoitus vaan se on oma tulkintanne tietosuojavaltuutetun lausunnosta".

Nämä virkamiesasemassa heiluvat ressukat eivät edes tajua sitä, että kun tietosuojavaltuutetun lausunnossa todetaan, että voin saattaa asian poliisiviranomaisen tutkittavaksi, niin se tarkoittaa nimenomaan rikosilmoituksen tekemistä, että poliisiviranomainen asian tutkisi. Ei ne muuten tutki.

Ilenin ja Hiltusen täytyy olla todella pöljiä ja kykenemättömiä asiakastyöhön asemassaan tai he haluavat tässäkin asiassa vain vittuilla. Siinä ovat vaihtoehdot.

 

Taustaa:

Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymä julkaisi nurmes.fi -nettisivuilla kuntayhtymän hallituksen 16.2.2006 esityslistan yhteydessä asiakohdan 11 tiedot (liite 1).

Soitin asiasta tal.päällikkö Juhani Hiltuselle 15.2.2006. Hän sanoi itse tehneet asiakohdan julkaisemista koskevan päätöksen ja että esityslistan teksti (asiakohta 11) on ma. ylilääkäri Jyri Ilenin muotoilema. Esityslista on ollut netissä ainakin 9.2.2006 lähtien.

Tal.päällikkö Juhani Hiltunen ei ole poistanut asiakohtaa nettisivuilta tähän päivään mennessä, vaikka totesin yksityisasian lisäksi myös esityslistatiedoissa olevat virheet. Esityslistan lisäksi netissä on pöytäkirja myös laittomilla, virheellisillä ja leimaavilla tiedoilla (24.2.06).

 

Esityslista- ja pöytäkirjatietojen virheet ja vihjailut:

1) Nettisivulla todetaan, että "vuodenvaihteessa 2003-2004 Jyrki Kyllöselle luovutettiin kopiot kaikista isänsä paperisista ja sähköisistä potilasasiakirjatiedoista.

Tämä on virheellinen tieto, en ole vuodenvaihteessa 2003-2004 saanut kopioita kaikista potilasasiakirjatiedoista. Tästä myös ma. ylilääkäri Jyri Ilen on tietoinen varsinkin 15.2.2006 potilasasiakirjojen tarkistamisen yhteydessä (potilaan puoliso ja edunvalvoja Lahja Kyllönen tarkisti tiedot asian pitkittymisen takia, olin avustajana). Tuolloin saimme tarkistuksen yhteydessä kopioita/tulosteita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin postitse laitettujen tietojen yhteydessä, eikä siinäkään olleet 'kaikki'. Jo isäni paperilla olevat potilasasiakirjat ovat noin 10 senttimetriä paksu kansio.

Ilenin on turha valehdella nettisivulla kaikkien potilasasiakirjatietojen kopioimisesta.

2) Lisäksi ma. ylilääkäri kirjoittaa, myös netissä, että "nyt Jyrki Kyllönen luulee, että osa potilasasiakirjoista olisi jätetty hänelle antamatta".

Kysymys ei ole mistään 'luulemisesta'. Ylilääkäri itse myös tietää, että emme ole saaneet kaikkia potilasasiakirjoja kopioina. Pidän tätä merkintää myös leimaavana ja siksi asiattomana julkiseksi tehdyssä asiakirjassa.

Lisäksi olen kuntayhtymän hallitukselle laittamassani oikaisuvaatimuksessa 20.1.2006 todennut mm., kohta 4: "Ja tässä asiassa ei riitä jonkun lääkärin vastaus, että "epäily ei pidä paikkaansa" kaikkien asiakirjojen luovuttamisesta. Asianosaisena on myös oikeus nähdä kaikki asiakirjat. Epäily koskee 3.10.2001 päätöksen perusteena käytettyjen merkintöjen sisältöä isäni potilastiedossa, niiden epäasiallisuudesta ja omaisien leimaamisesta meillä on jo todisteet hoidonseurantakaavakkeiden osalta."

3) Ma. ylilääkäri Jyri Ilen lisäksi perustelee päätöstään "aihetta normaalista poikkeavaan ja huomattavasti työläämmin järjestettävään menettelyyn asiakirjojen luovuttamisessa ei ole".

Tässä ei ole kysymys mistään 'poikkeavasta' henkilötietojen tarkistamisoikeudesta, vaan oikeudesta tutustua asianosaisena (julkisuuslaki 11§ ja 16§) asiakirjoihin, ja oikeudesta tarkistaa kaikki potilasrekisteritiedot (henkilötietolaki 26§) mm. Jyri Ilenin 17.12.2003 antaman päätöksen mukaisesti.

Ma. ylilääkäri Jyri Ilen on antanut 17.12.2003 päätöksellä oikeuden kaikkiin potilasasiakirjoihin (puolisolle, veljelleni ja allekirjoittaneelle) nimenomaan henkilötietolain perusteella, koska isäni on puhe- ja liikuntakyvytön halvauksen takia.

Tässä ei ole myöskään kysymys siitä, kuinka 'työlästä' tämä lainsäädännön noudattaminen on Ilenille. Lain mukaan on oikeus tutustua myös kaikkiin potilasasiakirjatietoihin, se ei toteudu valikoidulla kopioimisella.

Atk-potilasasiakirjat tarkistettiin ja tarvittavilta osin tulostettiin alle 30 minuutissa 15.2.2006, kun potilaan puoliso/edunvalvoja vaati oikeuttaan (paikalla Jyri Ilen, Lahja Kyllönen, Jyrki Kyllönen).

4) Tässä ei ole kysymys myöskään "merkittävästä aiheesta", kuten Ilen toteaa esityslistassa. Kysymys on oikeudesta tutustua kaikkiin asiakirjoihin julkisuuslain mukaan asianosaisena sekä Jyri Ilenin 17.12.2003 antaman päätöksen perusteella joka on tehty henkilötietolain pohjalta potilaan terveys huomioiden.

 

Johtopäätökset:

Potilasasiakirjatietoihin liittyvät asiat, myös asiakasta ja asiakassuhdetta koskevat tiedot, ovat potilasasioita ja siten yksityisiä. Kuntayhtymän nettisivuilla paljastetaan isäni asiakassuhde ja julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä yksityisasioita asiakassuhteesta.

Kuntayhtymän hallituksen esityslistalla ja pöytäkirjassa on samalla leimattu (virheellisillä ja leimaavilla tiedoilla) allekirjoittanutta nimellä.

Pidän Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymän päätösesityksen ja pöytäkirjan julkaisemista yksityisasiassa loukkaavana, myös siksi, että minulla ei ole tarjottu minkäänlaista vastineoikeutta käytettävissä virheiden korjaamiseen www.nurmes.fi -nettisivuilla. En pysty oikaisemaan päätösesityksen virheitä ja leimaavaa kielenkäyttöä Nurmeksen kaupungin nettisivuilla olevan ja tiedotusvälineille jaetun materiaalin osalta, enkä tuomaan omaa mielipidettäni ja faktoja esille.

Paikallislehti Ylä-Karjala uutisoi asian 21.2.06, lehteen sain vastineen/täsmennyksen 23.2.06. Ja samalla katsoin tarpeelliseksi korjata ihmisille annetun virheellisen tiedon mm. rekisteritietojen tarkistamiseen liittyvästä oikeudesta tarkistaa tarvittaessa vaikka kaikki asiakirjat. Kuntayhtymän hallitus kertoi käytäntönä olevan vain potilasasiakirjan kopioimisen ja toimittamisen asiakkaille, ei oikeutta tarkistaa kaikki. Tämä on sinänsä jo laiton menettely.

Vaadin myös vastineoikaisuoikeutta Nurmeksen kaupungin ylläpitämille nettisivuille. Virheelliset pöytäkirjatiedot ovat siellä useita vuosia, nyt sieltä löytyy kuntayhtymältä yli 2 vuoden pöytäkirjat.

Rikoslain kunnianloukkausta koskeva ohjeistus lähtee siitä, että viranhaltija ei saa antaa edes ns. "vääränsisältöistä vihjausta" (muihin vastaaviin palataan laajemmassa muistiossa/kirjassa). Ja siitä, että asioista on esitettävä, myös nettisivuilla, molemmat kannat asiaan. Sitäkään kuntayhtymän hallitus ei ole tehnyt noudattaakseen tasapuolista asian esittelyä nettisivuilla.

Vaadin oikeutta kommentoida vastapuolen väitteet sekä haluan kopiot kaikista hankkimistanne asiakirjoista.

Nurmes 30.7.2006

---

Hallinto-oikeus ei tätä asiakokonaisuutta käsitellyt, ei tutkinut ja hylkäsi valituksen. Perustelut yhtä lipeviä kuin muillakin valvontaviranomaisilla. Todetaan lisäksi, että kuntayhtymä päättää, mitä julkaisee asioista esityslistoilla, vaikka olisivat täynnä kaikkea paskaa. Lainsäädännön mukaan myös sosiaali- ja terveyspalveluissa jo asiakassuhde on salainen, mutta tätäkään asiaa ei hallinto-oikeus käsittele saati virheellisten ja leimaavien tietojen levittämistä.

Joten tämä on laadittu nettilevitykseen “samalla mitalla”, kuin mitä Nurmeksen johtavat virkamiehet harjoittavat valta-asemassaan.