VIIKON SITAATTI

Viikko 44:
"Hannu M puhuu asiaa. Kaikki vanhat kääkät pois päättämästä" (Y-K 30.10.12).
- Näin oli Hannu Mikkilä (kesk.) näköjään populistina puhunut vaalien alla, vaikka nimenomaan Nurmeksen kepuehdokkaissa taisi olla näitä "vanhoja kääkkiä" eniten. Aloittaisi Hannu Mikkilä omien piiristä tuon puhdistustyön, jos pelkkää ikärasismia haluaa jossakin harjoittaa.

Matkailusoppapäätökset 2003-2007:

KESKEISIÄ MATKAILUPÄÄTÖKSIÄ NURMEKSESSA

 

Kaupunginvaltuusto

Kokous 26.02.2004 / Pykälä 16

Kaupunginhallitus § 5416.02.2004Kaupunginvaltuusto§ 1626.02.2004

MATKAILUYHTIÖJÄRJESTELY

85/05.055/2004

KHAL § 54

KHAL § 342

8.12.2003

Kaupunginkamreeri:

Nurmeksen kaupunki on asettanut tavoitteeksi irtautumisen Bomba-Lomat Oy:n eli liiketoimintayhtiön ja Kiinteistö Oy Bomban ja Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n eli alueen kiinteistöyhtiöiden omistuksesta. Samalla on edellytetty toiminnan volyymin ja työpaikkojen säilyttämistä ja toiminnan kehittämistä alueella. Toimijan on edellytetty esittävän tarvittaessa liiketoimintasuunnitelmansa alueen kehittämiseksi.

Kaupunginhallitus on käsitellyt 7.4.2003 § 114 kannanottoa Bomba-Lomat Oy:n oman pääoman turvaamiseen liittyvistä toimista. Valtuustoseminaarin 5.5.2003 keskustelun jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.5.2003 § 56 matkailuyhtiöiden myyntikunto-ohjelman.

Kaupunginhallituksen 19.5.2003 § 165 asettama työryhmä on konsultti Ilkka Järvisen avulla selvittänyt kaupunginhallitukselle kiinnostusta aloittaa Nurmeksen kaupungin kanssa neuvottelut Nurmeksen matkailukaupungin kiinteistöyhtiöiden omistuksesta ja alueen liiketoiminnan järjestämisestä. Työryhmän alkuperäinen määräaika oli 15.9.2003 ja sitä jatkettiin 15.10.2003 saakka. Työryhmä on saanut tehtävänsä suoritettua 6.11.2003, jolloin kaupunginhallitus antoi jatkovalmisteluohjeet kaupungin neuvottelijoille.

Neuvotteluohjeen jälkeen on käyty neuvottelut, jotka ovat johtaneet 1. jatkovalmisteluun Bomba-Lomat Oy:n esityksen 26.9.2003 pohjalta ja 2. neuvottelukosketukseen, jossa ehdotetaan jatkoaikaa selvittelylle 31.1.2004 saakka.

Ratkaisua valmisteltaessa on otettu huomioon, että Bomba-Lomat Oy:llä on vuoden 2002 tuloksen jälkeen yhtiökokouksesta vuosi aikaa hoitaa yhtiön oma pääoma osakeyhtiölain mukaiselle tasolle. Tämän vuoksi asiasta on saatava ratkaisu aikaan kuluvan joulukuun valtuustossa, koska kaupunki on arvioinut konkurssivaihtoehdon kaupungille kalleimmaksi.

Kaupunginjohtaja on 6.11.2003 jättänyt eronpyynnön Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n, Kiinteistö Oy Bomban ja Bomba-Lomat Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Vaihtoehto 1: Jatkovalmistelu Bomba-Lomat Oy:n esityksen pohjalta

Kaupunginhallituksen toimintalinja on tarkentunut kaupunginhallituksen keskusteluissa marraskuussa 2003.

Kaupunginvaltuuston alkuperäinen tavoite irtautua kerralla matkailusta on osoittautunut mahdottomaksi tässä toimintaympäristössä. Tosiasiassa kilpailevat kunnat ovat voimakkaasti mukana matkailun kehittämisinvestoinneissa. Nurmeksen matkailun volyymi on Bomba-brandistä huolimatta piirisarjassa.

Kylpylän valmistumisen vuoden 1991 alun jälkeen alueella ei ole tehty kehittämisinvestointeja. Alueella on tehty rahoitus- ja omistusjärjestelyjä vuosina 1994, 1998 ja 2001. Kaupunki myönsi alueen kiinteistöyhtiöille toukokuun lopussa 2003 myyntikunto-ohjelmassa 404 000 euron akordin. Alueen liiketoiminta ei ole kannattavaa nykyisillä rakenteilla ja rahoituksella. Alueen yhteistyösuunnitelmat eivät ole toteutuneet alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Liiketoiminnan loppuminen on kaupungin kannalta suurin riski. Liiketoimintaa jatketaan Terveyskylpylä liikeidean pohjalta. Järjestelyjen lopullisena tavoitteena on terve itsenäinen kylpylähotelli.

Liiketoiminnan kehittäminen kestävälle, voitolliselle pohjalle edellyttää:

1.Alueen velkojen leikkaamista edelleen,

2.Käyttöpääoman lisäämistä,

3.Liiketoiminnan jatkuvaa kehittämistä ympärivuotisena toimintana ja

4.Uusinvestointien suunnittelua ja toteutusta.

Kaupungin ratkaisu perustuu siihen että kaupungin osallistuminen liiketoimintayhtiöön arvioidaan epätarkoituksenmukaiseksi ja toisaalta jos kaupunki on mukana niin se keskittyy tarvittaessa kiinteistöyhtiöiden omistukseen. Kaupunki on tähän asti ollut liiketoimintayhtiössä vähemmistöosakkaana. Siirtyminen selvemmin yrittäjävetoiseen järjestelmään on ollut kaupungin tavoite koko ajan.

Nurmeksen matkailustrategian toteutuminen laajemmin edellyttää positiivista liikahdusta keskeisissä hankkeissa. Kaupungin kannalta esitetty kehittämisinvestointeihin osallistuminen merkitsee riskin kaksinkertaistamista, mutta samalla irtautumisen onnistumismahdollisuuden moninkertaistumista. Ratkaisussa kaupunki irtautuu liiketoimintayhtiöstä, myy Kiinteistö Oy Bomban osakekannan liiketoimintayhtiölle, joka fuusioi tytäryhtiön emoon. Fuusiossa pienomistajien osakkeet (n. 900 kappaletta) lunastetaan. Liiketoimintayhtiö säilyttää karjalaisen kulttuurin vaalimisen yhtiöjärjestyksessä. Lisäksi kaupunki ottaa suoraan vastuulleen kylpylän kiinteistöyhtiön kulut ja velat ja valmistelee kehittämisinvestoinnit kylpyläkiinteistöyhtiön kautta. Järjestelyllä pyritään rajoittamaan Bomba-Lomat Oy:n vuoden 2003 tappio enintään 100.000 euroon. Kaupunki sijoittaa kehittämisinvestointeihin miljoona euroa.

Valmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat pala kerrallaan. Järjestelyllä tavoitellaan paitsi liiketoimintayhtiön tuloksen parantumista ja myös oman pääoman vahvistamista siten että kaupungin toissijainen lunastusvelvollisuus eli takaus voi pienentyä ja poistua Nordian pääomalainan lyhentämisen myötä. Liiketoimintayhtiön tuloksen myötä lyhenee myös kylpyläyhtiön laina kaupungille.

Tarkennettu ratkaisumalli

Bomba-Lomat Oy:n esityksen pohjalta neuvoteltu ratkaisu jakautuu seuraaviin osiin:

- kaupunki luopuu matkailukaupunkialueen liiketoimintayhtiön vähemmistöosakkuudesta myymällä joulukuussa 2003 Bomba-Lomien osakkeet 600 kpl nykyiselle yrittäjätaholle 10 eurolla ja varata oikeuden nimetä kaksi kaupungin edustajaa yhtiön hallitukseen sinä aikana kun kaupungilla on takausvastuuta yhtiön pääomalainoista

- kaupunki irtautuu osittain matkailun kiinteistöyhtiöistä myymällä Kiinteistö Oy Bomban osakkeet 130.495 kpl Bomba-Lomille 2000 eurolla siten että kauppa toteutetaan 2004 tammikuussa ja varaa mahdollisuuden ostajalle tehdä tarjouksen Sotkan osakkeista tai sen kiinteistöstä Sotkan vuokra-aikana

- kaupunki antaa ohjeen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy.lle tehdä Sotkasta Bomba-Lomien kanssa liiketoimin-tayhtiön tulokseen (50 % nettotuloksesta) perustuvan uuden kymmenen vuoden vuokrasopimuksen, joka koskee yhtiön vuokria 1.1.2003 alkaen

- kaupunki antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehtäväksi suunnitella ja valmistella yhteistyössä liiketoimintayhtiön kanssa hotellilaajennuksen, tarpeellisten kylpylän tilojen korjauksen ja muutoksen ja liikuntatilan. Suunnitelmat on hyväksyy kaupunginhallitus.

- kaupunki sijoittaa alueen kehittämisinvestointeihin lähivuosina yhteensä miljoona euroa,

- kaupunki ottaa vastatakseen Sotkan 720.000 euron lainasalkun ja 150.000 euron käyttöpääoman järjestämisen (josta vuoden 2003 vuokran palautukseen liiketoimintayhtiölle 66.240 euroa) sekä alentaa yhtiön osakepääomaa lähemmäksi kaupungin tase arvoa ennen kehittämisinvestointien toteuttamista.

Ratkaisumalli antaa kaupunginhallitukselle valtuudet tehdä tarpeelliset kaupat ja tehtävän valmistella valtuustolle yksityiskohtaiset päätökset asianmukaisen valmistelun jälkeen. Tehtävää ratkotaan pala kerrallaan. Kaiken kattavaa kertaratkaisua ei tavoitella.

Esityksen taloudellinen vaikutus kaupungin budjettitalouteen:

-Bomba-Lomat Oy:n osakkeiden myyntitappio vuonna 2003 10.081,28 euroa

-Kiinteistö Oy Bomban osakkeiden myyntitappio vuonna 2004 398.000 euroa

-Sijoitukset alueen kehittämisinvestointeihin vuoteen 2008 1.000.000 euroa

-Riski Sotkan konvertoiduista lainoista ja käyttöpääomalainasta 870.000 euroa

-Kaupunki vastaa lisäksi Sotkan korjausinvestoinneista sopimus-kaudella.

-Riskin toteutumisaste riippuu kaupungin omista toimista.

Kaupungille jää edelleen Bomba-Lomien toissijainen takaus 605.000 euroa, jonka pääomaa on mahdollista lyhentää liiketoimintayhtiön tuloksen mukaan kun fuusion jälkeen oma pääoma on positiivinen. Lisäksi on huomattava että kaupungin omistuksen arvo tällä hetkellä Sotkassa on 600.000 euroa.

Kaupunginjohtajan vuosien 2004-2006 investointiohjelmaesitykses-sä on yhteensä alueen liikuntatilojen rahoitukseen nettona varattu 950.000 euroa. Järjestely ei siten muuta kaupungin investointiohjelman laajuutta.

Jos kaupunki jäisi Bomba-Lomat Oy:n osakkaaksi, kaupungin tulisi varautua omistusosuutensa mukaiseen osuuteen kassa- ja remonttilainasta sekä Kiinteistö Oy Bomban tilojen korjausinvestointien omarahoitukseen.

Ratkaisun rahoituskustannusten painopiste on kaupungilla, koska kyse on vanhoista rasitteista. Muiden toimijoiden panokset näkyvät käyttöpääomarahoituksessa ja kehittämishankkeissa. Bomba-Lomat Oy:n omistus muuttuisi Matkailunkehitys Nordian ja yrittäjätahon välillä siten että molemmat omistaisivat suoraan tai välillisesti Yyterin Kylpylähotelli Oy:n kautta 50 % yhtiöstä. Yhtiö ei tulisi näin kummankaan omistajatahon konserniin.

Muiden toimijoiden panos on seuraava edellyttäen että kaupunki hyväksyy ratkaisun:

Matkailunkehitys Nordia Oy pääomittaa viimeisen 103.000 euron lainan Bomba-Lomat Oy:lle. Yrittäjä, Matkailunkehitys Nordia ja rahoittaja (haetaan Finnvera Oyj:ltä) toteuttavat 300.000 euron käyttöpääomalainan Bomba-Lomat Oy:lle.

Kiinteistö Oy Bomban lainasalkku yhteensä 348.000 euroa siirtyy liiketoimintayhtiön vastuulle kaupan myötä. Myöhempien investointien rahoitus selviää suunnitteluvaiheen jälkeen.

Vaihtoehto 2: jatkoaikaa selvittelylle

Selvittelyn ja neuvottelujen tuloksena on löytynyt toimija, joka ei ole tehnyt tarjousta vaan haluaa jatkaa selvittelyä tammikuun loppuun 2004 ilman että kaupunki saa taetta tarjouksen esittämisestä. Toimijan tarkoitus on laatia liiketoimintasuunnitelma. Toimijan pyynnöstä vastausaikaa jatkettiin syyskuun lopusta lokakuun loppuun. Kaupunginhallituksen neuvottelijoiden kierroksen jälkeen 11-12.11.2003 toimijalle annettiin mahdollisuus tehdä esitys 3.12.2003 mennessä kuten Bomba-Lomat Oy:lle. Toimijan valmistelulähtökohta on ollut saada alueen kaikki kiinteistöt omistukseensa. Toimija edellyttää että nykyisen liiketoimintayhtiö taseongelma hoidetaan ja toiminta jatkuu.

Jatkoaika merkitsee sitä että ensivaiheessa ratkaistaan vain Bomba-Lomat Oy:n taseongelma. Yhtiön omistajatahot eivät osallistu vakautusratkaisuun, koska kokonaisratkaisu ei ole varmistunut. Näin Bomba-Lomat Oy:n taseen oikaisu tapahtuu kokonaan kaupungin rahoituksella ja riskillä.

Ratkaisumalli voisi olla seuraava:

1. Kun kaupunki ei halua liiketoimintayhtiön osake-enemmistöä, kaupunki myöntää nollakorkoisen 130.000 euron pääomalainan yhtiölle ja 70.000 euron nollakorkoisen käyttöpääomalainan Sotkalle, joka voi palauttaa vuoden 2003 vuokran liiketoimintayhtiölle. Bomba-Lomien tulos vakautetaan tällä järjestelyllä 100.000 euron tap-pioon vuodelta 2003 (ks. edellä vaihtoehto 1:n vastaava toimenpide).

2. Kaupunginhallitus keskeyttää Bomba-Lomat Oy:n ehdotuksen jatkovalmistelun toistaiseksi ja aloittaa tarkemman selvitystyön neuvotteluosapuolen kanssa ja kauppaneuvottelut liiketoimintayhtiön osakkeiden lunastamisen ehdoista, kaupan laajuudesta ja kehittämishankkeista 31.1.2004 mennessä.

3. Kaupunginhallitus tuo mahdollisen vastauksen käsittelyyn, jolloin vaihtoehtona on joko 1 tehdä esitys sopimuksen tekemisestä toimijan kanssa tai 2. todeta ettei tarjousta ole tai se ei kelpaa kaupungille ja asiaa palataan valmistelemaan vaihtoehto 1:n mukaisesti päivitetyn tilanteen mukaan.

Esityksen taloudellinen vaikutus kaupungin budjettitalouteen, jos toimijan kanssa päästään sopimukseen, on esitettävä maksimiriskien kartoituksena:

-Bomba-Lomat Oy:n pääomalaina 130.000 euroa

-Sotkan käyttöpääomalaina vuokranpalauttamiseksi Bomba-Lomat Oy:lle 70.000 euroa

-riski Bomban, Sotkan ja Bomba-Lomat Oy:n osakkeiden alaskirjauksesta enintään 1.011.000 euroa

-riski Bomba-Lomat Oy:n taseen puhdistamisesta enintään 790.000 euroa.

-Sijoitukset alueen kehittämisinvestointeihin tulevina vuosina 1.000.000 euroa

- kehittämishankkeiden suunnittelun käynnistyminen viivästysriski

Vaihtoehto 1.ssä kaupungin riskit ovat alhaisemmat ja kehittämis-hankkeet ovat nopeammin saatavissa liikkeelle.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle vaihto-ehto 1 pohjalta että valtuusto päättäisi

1. myydä 600 kappaletta Bomba-Lomat Oy:n (0971684-9) osaketta Yyterin Kylpylähotelli Oy:lle (1106370-1) 10 euron kauppahinnasta ja varata oikeuden nimetä Bomba-Lomat Oy:n hallitukseen kaksi kaupungin edustajaa niin kauan kuin kaupungin on toissijainen lu-nastussitoumus yhtiön Matkailunkehitys Nordia Oy:lta saamaan päälainaehtoiseen vvk-lainaan on voimassa

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään 2000 eurolla Bomba-Lomat Oy:lle Kiinteistö Oy Bomban (0207647-1) 130.495 osaketta ja sitoutumaan samalla antamaan ostajalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n (0765034-8) osakkeista tai sen hallitsemasta kiinteistöstä vuokra-aikana,

3. antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehtäväksi suunnitella ja valmistella yhteistyössä liiketoimintayhtiön kanssa hotellilaajennuksen, tarpeellisten kylpylän tilojen korjauksen ja muutoksen sekä liikuntatilan ja valtuuttaa kaupunginhallituksen käsittelemään suunnitelmat kaupungin puolesta,

4. antaa ohjeen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy.lle tehdä uuden liiketoimintayhtiön tulokseen perustuvan kymmenen vuoden vuokrasopimuksen, joka koskee yhtiön vuokria 1.1.2003 alkaen

5. sijoittaa alueen kehittämisinvestointeihin lähivuosina yhteensä miljoona euroa,

6. myöntää Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle 870.000 euron nollakorkoisen kymmenen vuoden lainan, jonka pääomaa lyhennetään liiketoimintayhtiön maksaman vuokran mukaan, yhtiön lainakannan konvertoimiseksi ja käyttöpääoman turvaamiseksi

7. antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi valmistella muut tarpeelli-set sopimukset ja päätökset sekä velvoittaa kaupunginhallituksen raportoimaan tämän päätöksen toteutumisesta konserniraportoinnin yhteydessä.

8. kirjata vuoden 2003 tilinpäätöksessä satunnaisiin kuluihin 10.081,28 euroa ja vuoden 2004 talousarviossa 398.000 euroa satunnaisiin kuluihin ja 870.000 euroa antolainoihin

 

Kaupunginhallitus:

Merkitään että esteellisenä asian käsittelyn ajaksi poistuivat hallituksen jäsenet Matti Kämäräinen, Matti Tolvanen ja Hanne Savolainen ja kaupunginsihteeri Eeva Piironen. Asian käsittelyn ajaksi kokoukseen saapuivat klo 17.35 varajäsenet Pertti Ryynänen ja Jussi Säämänen.

 

Kokouksen sihteerinä asian käsittelyn ajan toimi kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voiko kaupunginhallitus hyväksyä asian valmistelun vaihtoehto 2:n mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti hyväksyneen vaihtoehto 2:n, jonka mukaisesti siis kaupunginhallitus päätti

1. keskeyttää Bomba-Lomat Oy:n ehdotuksen jatkovalmistelun toistaiseksi ja antaa kaupungin neuvottelijoille tehtäväksi jatkaa neuvotteluja vaihtoehto 2:n pohjalta selvitystyötä esittäneen neuvotteluosapuolen kanssa enintään 31.1.2004 saakka,

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättäisi myöntää Bomba-Lomat Oy:lle nollakorkoisen 130.000 euron pääomalainan ja Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle 70.000 euron nollakorkoisen käyttöpääomalainan.

Merkitään että asian käsittelyn jälkeen kokouksesta poistuivat varajäsenet Ryynänen ja Säämänen kello 18.55.

Kaupunginjohtaja pyysi merkittäväksi päätökseen eriävän mielipiteensä. Merkitään. Liite nro 1/342 §.

 

311/05/055/03

KVAL § 109

15.12.2003

Valtuusto:

Merkitään että kaupunginsihteeri Eeva Piironen poistui esteellisenä kokouksesta kello 22.30 asian käsittelyn alkaessa. Pöytäkirjanpitäjän asian käsittelyn ajan toimi kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Keskustelun aikana valtuutettu Yrjö Räsänen esitti valtuutettu Jukka Juntusen kannattamana että valtuusto päättää lopettaa Bomba-Lomat Oy:n ehdotuksen jatkovalmistelun.

Puheenjohtaja totesi että keskustelun aikana valtuutettu Räsänen on tehnyt kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti että asiasta suoritetaan nimenhuutoäänestys, jossa ne jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat valtuutettu Räsäsen esitystä äänestävät EI. Äänestysmenettelyehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 JAA -ääntä ja 2 EI- ääntä.

Liite nro 1/109 §.

Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen äänin 33-2 kaupunginhallituksen esityksen.

---

- Tässä kohtaa pöytäkirjaote kertoo, että kaupunginvaltuutetuille ei kerrottu, minkä tahon kanssa kaupunki käy neuvotteluja omaisuuden myymisestä: http://www.nurmes.fi/ptekohaku/dynasty/kokous/KOKOUS-29.HTM

Tarkoitus on salata asioiden todellinen kulku: Nurmeksen kaupunginvaltuusto päätti 15.12.03 jäädä odottamaan ns. mustan hevosen tarjousta tammikuun 2004 loppuun. Valtuutetuille ei edes kerrottu, että kysymys olisi Jukolan Osuuskaupasta ja sen mahdollisesta tarjouksesta. Se paljastui vasta kun Jukola jätti tarjouksensa 30.1.04.

---

Netissä oleva pöytäkirjaote jatkuu ja asiassa hypätään jo helmikuun 2004 tapahtumiin:

Kaupunginkamreeri:

Jukolan osuuskauppa on jättänyt valtuuston antamalla lisäajalla tarjouksen 30.1.2004, joka on neuvottelujen jälkeen korvattu 12.2.2004 jätetyllä tarjouksella. Lisäksi Nurmesviikot Oy on jättänyt 31.1.2004 tarjouksen Kiinteistö Oy Bomban osakkeista. Nurmesviikot Oy:n vahvistaa 12.2.2004 klo 11.55 saapuneella faksilla aiemman tarjouksensa ja tarjoutuu hoitamaan kylpylän ja tarvittaessa takaamaan kylpylän palvelumyynnin.

Kaupungin neuvottelijat ovat neuvotelleet Jukolan kanssa neljästi ja Nurmesviikkojen kanssa kerran ja lisäksi em. tarjousten kokonaiskustannusten arvioimiseksi on neuvoteltu Matkailunkehitys Nordian kanssa irtautumisen ehdoista.

Tarjouksien arviointiperusteet

Tarjouksien arvioinnissa ja vertailussa on otettava huomioon paitsi eri vaihtoehtojen kunnallistaloudelliset vaikutukset myös työllisyysvaikutukset, liiketoimitoiminnan kehitysarvio investointien ja muiden kehittämistoimien osalta. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon, mitkä ovat riskit siitä, että päätöstä ei tehdä ja miten asian käsittely vaikuttaa toimintaedellytyksiin eri vaihtoehdoissa.

Kaupungin näkökulmasta kiinteistöjen myynnin ja vuokrauksen arvioinnin pohjana on nykyisen liiketoimintayhtiön vastuukate, joka on ollut viimeisen seitsemän vuoden aikana keskimäärin 278.000 euroa, vuonna 2003 186.000 euroa. Vastuukatteella hoidetaan vuokrat ja poistot.

Tarjouksista Nurmesviikot Oy:n tarjous ei vastaa perusratkaisultaan kaupungin tavoitteita ratkaista koko alueen toimintaa. Yhtiön esittämä toimintamalli merkitsisi kylpylän kustannusten jäämistä kokonaisuudessaan kaupungille. Esitystä voi pitää esittäjän kannalta tarkoituksenmukaisena, mutta kaupungin kannalta se merkitsee riskien realisoitumista kerralla, jota alentaa saatava kauppahinta. Kunnallistaloudellinen kustannusvaikutus oli kaupungille 2,9 miljoonaa euroa. Koska tarjous ei vastaa kaupungin asettamia kriteereitä, se tulee hylätä.

Jukolan ja Bomba-Lomien ovat varsin identtisiä perusmalliltaan. Bomban tilat ostetaan ja Sotkan vuokrataan.

Bomba-Lomien ja Jukolan tarjouksien keskeisenä erona on se että Jukola vaihtoehdossa kaupunki maksaa entisen liiketoiminnan purkamisen kustannukset kaupungin Nordian kanssa neuvotteleman tuloksen mukaisesti ja toisaalta kaupunki sitoutuu vuokraamaan rakentamansa hotelli- ja liikuntasalilaajennuksen osuuskunnalle Jukolan tarjouksessa esitettyyn hintaan. Jukola ei ostaisi Bomban eikä liiketoimintayhtiö Bomba-Lomien osakkeita vaan Bomban kiinteistöt. Jukolan tarjouksen hyvöksyminen merkitsee Bomba-Lomat Oy:n alasajoa.

Jukola esittää tarjouksessaan mahdollisuuden toteuttaa viidessä vuodessa 1-1,5 M
:n kehittämisinvestoinnit alueella.

Jukola on neuvotteluissa vakuuttanut että tarjouksessa mainittu liiketoimintasiirto tapahtuu säännösten mukaan ja sopimusten siirrossa noudatetaan hyvää liiketapaa.

Bomba-Lomat Oy:n tarjouksessa toiminta jatkuisi nykyisen liiketoimintayhtiön puitteissa, mutta Kiinteistö Oy Bomban osakekanta myytäisiin liiketoimintayhtiölle, johon ostettu kiinteistöyhtiö fuusioitaisiin. Kehittämisinvestointien suunnittelun jälkeen sovitaan ko. investointien vuokrausehdoista. Kaupunginvaltuuston joulukuisen päätöksen mukaisesti kaupunki lainasi Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle 70.000 euroa, joten yhtiön rahoitustarve on vastaavasti pienempi.

Matkailunkehitys Nordia Oy:n sijoitukset Bomba-Lomat Oy:öön ovat laskennallisine korkoineen 1.565.050,23
. Merkittävää on huomata että sijoituksesta Bomba-Lomat Oy:n perustamisen yhteydessä sijoitettiin molempien kiinteistöyhtiöiden taseen oikaisuun mm. irtaimistokaupoilla yhteensä 403.651,02 eurolla eikä liiketoimintaan.

Matkailunkehitys Nordia Oy:n kanssa irtautumishinta 7.2.2004 neuvotteluissa sovittiin seuraavasti: Nurmeksen kaupunki maksaa ostaa Matkailunkehitys Nordialta Bomba-Lomat Oy:n osakkeet ja Nordian saamiset Bomba-Lomat Oy.ltä yhteensä 1,194 miljoonalla eurolla.

Kauppahinnasta maksetaan 1/3 kaupan yhteydessä, 1/3 vuoden kuluttua kaupasta ja 1/3 kahden vuoden kuluttua kaupasta. Maksamattomalle kauppahinnalle ei makseta korkoa.

Osakkeiden arvoksi määritellään yhtiöön alun perin sijoitettu pääoma ja Nordian saamaa osakekohtaista hintaa sovelletaan myös Yyterin kylpylähotelli Oy:öön, jos Jouko Manninen hyväksyy tarjouksen.

Nordian osalta osakkeiden kauppahinta on 61.045,99
ja Yyterin kylpylähotelli Oy:n 32.391,75 . Matkailunkehitys Nordia Oy hallitus on hyväksynyt 11.2.2004 neuvottelutuloksen. Jouko Manninen on suullisesti hyväksynyt osakkeen hintaperusteen.

Tarjousten kunnallistaloudellinen vertailu:

 

Liitteessä on esitetty eri vaihtoehtojen vaikutus kaupunginbudjettitalouteen huonoimmassa ja parhaimmassa tilanteessa ilman arviota toteutumisaikataulusta, jolloin suoritukset voisi diskontata. Mikään vaihtoehto ei toteutune sellaisenaan. Lisäksi on esitetty keskeiset laadulliset arviot.

Vaihtoehtojen ja toteutumisriskien haarukointi antaa mahdollisuuden kahteen toimintalinjaan: Joko hyväksyä Bomba-Lomien tarjous tai hyväksyä Jukolan tarjous. Nurmesviikot Oy:n tarjous ei ole kaupungin kannalta taloudellisesti mahdollinen. Valinta kokonaisratkaisujen osalta on riippuu kehitysarvioista seuraavan 5-10 vuoden ajanjaksolla.

Vaihtoehto 1: Bomba-Lomat Oy jatkaa yhteistyökumppanina

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että valtuusto päättää

1. myydä 600 kappaletta Bomba-Lomat Oy:n (0971684-9) osaketta Yyterin Kylpylähotelli Oy:lle (1106370-1) 10 euron kauppahinnasta ja varata oikeuden nimetä Bomba-Lomat Oy:n hallitukseen kaksi kaupungin edustajaa niin kauan kuin kaupungin on toissijainen lunastussitoumus yhtiön Matkailunkehitys Nordia Oy:lta saamaan päälainaehtoiseen vvk-lainaan on voimassa

2. valtuuttaa kaupunginhallituksen myymään 2000 eurolla Bomba-Lomat Oy:lle Kiinteistö Oy Bomban (0207647-1) 130.495 osaketta ja sitoutumaan samalla antamaan ostajalle mahdollisuuden tehdä tarjouksen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n (0765034-8) osakkeista tai sen hallitsemasta kiinteistöstä vuokra-aikana,

3. antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehtäväksi suunnitella ja valmistella yhteistyössä liiketoimintayhtiön kanssa hotellilaajennuksen, tarpeellisten kylpylän tilojen korjauksen ja muutoksen sekä liikuntatilan ja valtuuttaa kaupunginhallituksen käsittelemään suunnitelmat kaupungin puolesta,

4. sijoittaa alueen kehittämisinvestointeihin lähivuosina yhteensä miljoona euroa,

5. antaa ohjeen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy.lle tehdä uuden liiketoimintayhtiön tulokseen perustuvan kymmenen vuoden vuokrasopimuksen, joka koskee yhtiön vuokria 1.1.2004 alkaen,

6. antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehtäväksi suunnitella ja valmistella yhteistyössä liiketoimintayhtiön kanssa hotellilaajennuksen, tarpeellisten kylpylän tilojen korjauksen ja muutoksen sekä liikuntatilan ja valtuuttaa kaupunginhallituksen käsittelemään suunnitelmat kaupungin puolesta,

7. myöntää Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle 800.000 euron nollakorkoisen kymmenen vuoden lainan, jonka pääomaa lyhennetään liiketoimintayhtiön maksaman vuokran mukaan yhtiön lainakannan konvertoimiseksi,

8. antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi valmistella muut tarpeelliset sopimukset ja päätökset sekä velvoittaa kaupunginhallituksen raportoimaan tämän päätöksen toteutumisesta konserniraportoinnin yhteydessä ja

9. myöntää vuoden 2004 talousarviossa satunnaisiin kuluihin 408.081,28 euroa ja 800.000 euroa antolainoihin

Vaihtoehto 2: Jukolan osuuskauppa yhteistyökumppaniksi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle että valtuusto päättää hyväksyä matkailukaupungin alueen kehittämisessä yhteistyökumppaniksi Jukolan Osuuskaupan tarjouksen pohjalta,

2. ostaa Matkailunkehitys Nordia Oy:ltä Bomba-Lomat Oy:n osakkeet 61.045,99 eurolla ja Yyterin kylpylähotelli Oy:ltä 32.391,75 eurolla ja Nordian saamiset Bomba-Lomat Oy.ltä

1.132.954,01 eurolla neuvotteluissa sovituin ehdoin ja maksuaikatauluin,

3. antaa ohjeen Kiinteistö Oy Bomballe toteuttaa Jukolan tarjouksen mukainen Bomban alueen rakennuksien ja maapohjan sekä Bomba-nimen myynti sekä toteuttaa yhtiön toiminnan alasajoon liittyvät kaupungin kannalta taloudellisesti tarkoituksenmukaiset ja tarpeelliset toimet,

4. antaa ohjeen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehdä Jukolan tarjouksen mukaisesti vuokrasopimuksen,

5. sitoutua samalla antamaan vuokraajalle mahdollisuuden tehdä jatkovuokrasopimuksen vuokra-ajan päättyessä ja tarjouksen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n (0765034-8) osakkeista tai sen hallitsemasta kiinteistöstä vuokra-aikana,

6. antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle tehtäväksi suunnitella ja valmistella yhteistyössä Jukolan kanssa hotellilaajennuksen ja liikuntatilan sekä valtuuttaa kaupunginhallituksen käsittelemään suunnitelmat kaupungin puolesta,

7. myöntää Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle 800.000 euron nollakorkoisen kymmenen vuoden lainan, jonka pääomaa lyhennetään liiketoimintayhtiön maksaman vuokran mukaan yhtiön lainakannan konvertoimiseksi,

8. antaa konserniin tulevalle Bomba-Lomat Oy:lle ohjeen myydä Bomba-Lomat Oy:n kalusto 10.000 eurolla ja toteuttaa muut liiketoiminnan siirtoon liittyvät mm. kylpylän kuntalaiskäytön sopimuksen siirron sekä yhtiön toiminnan alasajoon liittyvät tarpeelliset toimet,

9. kirjata alas Bomba-Lomat Oy:n osakkeiden arvo 103.519,02 euroa, kaupungin 130.000 euron pääomalaina ja 336.954,01 euron saatava,

10. kirjata alas Kiinteistö Oy Bomban osakkeiden arvoa 400.000 euroa,

11. sijoittaa alueen kehittämisinvestointeihin 2004-2006 yhteensä miljoona euroa,

12. antaa kaupunginhallituksen tehtäväksi valmistella muut tarpeelliset sopimukset ja päätökset sekä velvoittaa kaupunginhallituksen raportoimaan tämän päätöksen toteutumisesta konserniraportoinnin yhteydessä ja

13. myöntää vuoden 2004 talousarviossa osakkeiden ostoon 93.437,74 euroa, satunnaisiin kuluihin 970.473,03 euroa ja 800.000 euroa antolainoihin.

Kaupunginjohtaja:

Edellä esitetyn kokonaistaloudellisen vertailun perusteella suosittelen, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vaihtoehto 1:n mukaista ratkaisua.

Kaupunginhallitus:

Merkitään että kokoukseen saapui varajäsen Jorma Pikkarainen asian käsittelyn alkaessa klo 18.10. Pöytäkirjanpitäjänä toimi asian käsittelyn aikana kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Käydyn keskustelun aikana jäsen Karjalainen esitti, että asia jätetään pöydälle keskiviikkoon. Pöydällepanoehdotusta ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Jäsen Karjalainen pyysi merkitsemään eriävän mielipiteen päätökseen. Merkitään.

Käsittelyn jatkuessa jäsen Mustonen esitti jäsen Pikkaraisen kannattamana että kaupunginhallitus esittäisi valtuustolle vaihtoehto 2:n (Jukolan osuuskauppa yhteistyökumppaniksi) hyväksymistä.

Puheenjohtaja totesi keskustelun aikana jäsen Mustosen tehneen kaupunginjohtajan päätösesityksestä poikkeavan kannatetun ehdotuksen, joten asiasta on äänestettävä.

Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi kättennostoäänestyksen, jossa ensin käden nostavat kaupunginjohtajan esityksen kannattajat ja sitten jäsen Mustosen ehdotuksen kannattajat. Äänestysmenettely hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys ei saanut kannatusta ja jäsen Mustosen ehdotus seitsemän ääntä (puheenjohtaja Moilanen, jäsenet Mustonen, Naumanen, Pikkarainen, Ryynänen, Säämänen ja Määttä). Jäsen Karjalainen äänesti tyhjää.

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 7-0, 1 tyhjä hyväksyneen jäsen Mustosen ehdotuksen asiassa.

Kaupunginjohtaja pyysi merkitsemään päätökseen eriävän mielipiteensä. Merkitään.

KVAL § 16

Valtuusto:

Merkitään että esteellisenä asian käsittelyn ajaksi poistui kaupunginsihteeri Eeva Piironen. Pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan toimi kaupunginkamreeri Jari Lampinen.

Asian käsittelyn aikana valtuutettu Veikko Malk valtuutettu Ilpo Koskikallion kannattamana esitti, että valtuusto hyväksyisi vaihtoehdon 1 (Bomba-Lomat Oy jatkaa yhteistyökumppanina).

Valtuutettu Pertti Oila esitti valtuutettu Jukka Juntusen kannattamana seuraavaa:

Nurmeksen kaupunginvaltuusto on aikaisemmin päättänyt, että kaupungin tulee irrottautua liiketoimintayhtiö Bomba-Lomista, Kiinteistö Oy Bombasta ja Nurmeksen Virkistys- ja Koulutuskeskus Sotka Oy:stä.

Myyntiedellytyksiä selvittänyt työryhmä on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle käsiteltävänä olevaa ratkaisua, joka toteutuessaan ei olisi valtuuston aikaisemman tahdonilmaisun mukainen.

Koska ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan kunnallistaloudelle todella raskas ja jopa lopullisilta kustannuksiltaan avoin, se oleellisesti romuttaisi jo pitkään jatkuneen kaupungin talouden onnistuneen sopeuttamisen.

Toisaalta rakaisu ei myöskään tule ainakaan lähivuosina katkaisemaan kaupungin jatkuvaa maksuvelvoitetta matkailun tukemiseen joten lopullinen irrottautuminen siltä osin jää vain haaveeksi.

Kaiken edellä olevan perusteella esitän/esitämme, että neuvoteltua ratkaisua ei tule hyväksyä valtuustossa vaan on jatkettava ponnisteluja kaupungin talouden kannalta paremman neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi.

Lisäksi valtuutettu Taisto Hakkarainen esitti asian yhteydessä hyväksyttäväksi lausumaa: Tällä ratkaisulla ei saa vaarantaa muita investointeja ja peruspalveluja. Tämän ratkaisun rahoitus on toteutettava lainavaroilla.

Puheenjohtaja totesi keskustelun aikana tehdyn kaksi kannatettua kaupunginhallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä, joista on äänestettävä. Ensimmäisessä äänestyksessä vastakkain ovat kaupunginhallituksen ja valtuutettu Malkin esitys ja toisessa äänestyksessä ensimmäisessä äänestyksessä voittanut valtuutettu Oilan esitystä vastaan. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toteutettavaksi nimenhuudolla. Menettely hyväksyttiin. Puheenjohtaja esitti ensimmäisessä äänestyksessä niitä, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestämään JAA ja niitä, jotka kannattavat valtuutettu Malkin esitystä äänestämään Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 3 tyhjää. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen voittaneen ensimmäisen äänestyksen äänin 29-3, 3 tyhjää. Liite 1/16 §.

Puheenjohtaja esitti toisessa äänestyksessä niitä, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestämään JAA ja niitä, jotka kannattavat valtuutettu Oilan esitystä äänestämään Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä, 3 EI-ääntä ja 3 tyhjää. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen valtuuston päätökseksi äänin 29-3, 3 tyhjää. Liite 2/16 §.

Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Hakkaraisen lausuma kannattamattomana raukeaa.

(C) Documenta Oy <javascript:co()>

 

 

---

NURMEKSEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Kaupunginhallitus 31.05.2004 ,-- -- - ---

BOMBA-LOMAT OY:N ALASAJOON LIITTYVÄT KANNANOTOT

85/05/055/2004

KHAL § 145

Kaupunginkamreeri:

Kaupunginjohtaja:

Nurmeksen kaupunki on matkailuyhtiöjärjestelyyn liittyen ostanut koko

yhtiön osakekannan ja ostanut Matkailunkehitys Nordia Oy:n saatavat

Bomba-Lomat Oy:ltä. Ostetut saatavat 100.9012,73 euron tavallinen

velkakirjalaina ja 790.483,25 euron pääomalaina ovat veIkakirjaehtojen

mukaisesti korollisia. Tavallisen velkakirjalainan korko

on 5% ja edellinen koronmaksupäivä on ollut 31.8.2003. Pääomalainan

osalta velkakirjaehtojen mukaan korko ei ole kirjautunut kuluksi,

mutta taseen liitetietoihin on 31.12.2003 saakka kirjattu 343.119,72

euron korkovelka. Kaupungin haltuunoton toteutus edellyttää tavallisen

velkakirjalainan muuttamista korottamaksi 1.9.2003 lukien ja

pääomalainojen osalta 1.1.2004 lukien.

Yhtiö selvittää verottajan kannan velkakirjalainojen ja pääomalainojen

ja niiden korkojen anteeksiannosta. Selvitystyön jälkeen on mahdollista

ratkaista tarkempi alasajosuunnitelma aikatauluineen. Järjestelyn

tarkoitus on saada kaupunki yhtiön ainoaksi velkojaksi. Yhtiön

tilintarkastajan kanssa käydyn neuvottelun perusteella on mahdollista

toteuttaa yhtiön purku vapaaehtoisesti ilman selvitystilatasetta

ja yhtiökokousta, jos kaupunki ei vaadi selvitystilaa. Järjestelyllä

nopeutetaan ja kevennetään alasajoa.

Yhtiö on toimittanut taseen per 31.3.2004, jolloin liiketoiminta siirtyi

Jukolan Osuuskaupalle ja toimittaa taseen per 31.5.2004, jolloin 10-

mapalkkavelka Jukolan Osuuskaupalle maksetaan. Maaliskuun lopun

taseessa on siirtoveloissa korkovelkaa kaupungille 6.867,68 euroa.

Kaupunki ei ole tehnyt kirjanpidossaan ko. tulokirjausta. Alasajossa

ei ole ilmennyt mitään yllättävää, johon ei olisi varauduttu.

Kaupunki on maksanut pois yhtiön Finnveran lainan 43.249,52 euroa

nollakorkoista velkasitoumusta vastaan.

Yhtiö pystyy suoriutumaan muista kuin kaupungille olevista velvoitteistaan.

Mahdollinen jako-osuus hallintokustannusten jälkeen voidaan

suorittaa tavallisten velkakirjalainojen Iyhennyksenä. Kaupungin

saamisten poisto voidaan toteuttaa tämän jälkeen kerralla.

Matkailunkehitys Nordialta ostetut loput saamiset yhteensä 796.000

euroa poistetaan maksuerien mukaisesti maaliskuussa 2005 ja

maaliskuussa 2005.

Kaupunginhallitus päättää

1. muuttaa tavallisen velkakirjalainan pääomaltaan 100.9012,73 euroa

muuttamista korottamaksi 1.9.2003 lukien ja pääomalainat pääomaltaan

790.483,25 euroa korottomiksi 1.1.2004 lukien ja

2. antaa Bomba-Lomat Oy:lle konserniohjeen siitä että kaupunki ei

vaadi yhtiöltä selvitystilatasetta vaan edellyttää että yhtiön purku toteutetaan

vapaaehtoisesti kaupungin vastuulla.

Merkitään, että jäsen Hannu Pääkkönen ja kaupunginsihteeri Eeva

Piironen poistuivat kokoushuoneesta esteellisinä tämän asian käsittelyn

ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta toimi kaupunginjohtaja

Pertti Vainionpää.

Merkitään, että kaupunginhallitukselle oli jaettu pöydälle Bomba-Lomat

Oy:n tase 31.5.2004.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

---

 

 

 

Kaupunginhallitus

Kokous 08.11.2004 / Pykälä 262

Edellinen asia <KOKOUS-158-6.HTM> | Seuraava asia <KOKOUS-158-8.HTM>

Kaupunginhallitus§ 26208.11.2004

KONSERNIOHJE NURMEKSEN VIRKISTYS- JA KOULUTUSKESKUS SOTKA OY:LLE

587/06.061/2004

KHAL § 262

Kaupunginkamreeri:

Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy on saanut valmiiksi hankesuunnitelman hotelli- ja liikuntatilalaajennuksesta. Liite.

Yhtiön hallitus esittää yhteensä 2,784 miljoonan euron laajennus- ja muutosinvestointia.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti suunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus.

Hankkeen rahoitushakemuksen käsittely edellyttää kaupungin kannanottoja. Kaupungin ohjauskeino on tässä suhteessa konserniohjeen antaminen.

Hankkeen rahoituksen osalta kaupungin on otettava kantaa valtuuston päättämän yhden miljoonan euron sijoittamisesta sekä muista laajennushankkeen rahoitusjärjestelyistä. Ennen sijoitusta kaupungin tulee ottaa kantaa kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, vähemmistöosakkaiden osakkeiden ostamiseen, osakepääoman alentamiseen ja vastikkeen suorittamiseen.

Kaupungin miljoonan sijoituksen yhtiön hallitus esittää toteutettavaksi siten, että puolet olisi osakepääomasijoitusta ja toinen puoli korotonta pääomalainaa. Yhtiö esittää avustusosuuden ylittävältä osalta rahoitusta korollisella kaupungin taseen kautta otetulla lainalla. Esitetty osakepääoma sijoitus on perusteltu. Pääomalainan myöntäminen sijaan kaupunki myöntää korottoman 500.000 euron lainan tässä vaiheessa. Laina on mahdollista muuttaa pääomalainaksi, jos yhtiön oma pääoma sitä edellyttää.

Matkailukaupungin kiinteistöyhtiöiden rahoituksessa ennen helmikuista päätöstä linjana oli rahoittaa hankkeet korkean korkomarginaalin kiinnitysvakuudella. Kaupungin yleisissä rahoitusperiaatteissa on ollut rahoittaa konserniyhtiöt kaupungin taseen kautta, jollei jostakin erityisestä syystä muuta johdu. Kuitenkin kaupungin linjana on ollut taata konserniyhtiöiden lainat rahoituskustannusten alentamiseksi. Sotkan laajennuksen rahoitus esitetään hoidettavaksi siten, että yhtiö hakee enintään 950.000 euron korollista lainaa, jolle kaupunki antaa takauksen.

Yhtiön osakepääoman alentaminen on välttämätön toimi, jotta laajennuksen rahoitus voisi onnistua. Kaupungin kannalta järjestely ei aiheuta alaskirjaustarvetta, koska kaupunki on alentanut osakkeiden arvoa riittävästi. Yhtiöjärjestyksen muutos siten, että yhtiö voi periä vastiketta osakkailta, on perusteltu yhtiön lainanhoitokyvyn turvaamiseksi nykyisellä vuokratasolla. Vuotuinen vastike nousee esitetyllä rahoitusrakenteella 85.000 euroon. Vastikkeen periminen edellyttää, että kaupunki ostaa 27 vähemmistöosakkaalta 772 osaketta (1,66 % yhtiön osakkeista). Yhtiön osakkeiden arvo kaupungin taseessa on 13,15 euroa kappaleelta. Hallintokustannusten säästämiseksi kaupunki voinee tarjota omaa tasehintaansa vähemmistöosakkaille. Osakkeiden ostosta aiheutuu siten yhteensä 10.200 euron kustannus.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. hyväksyä em. hotelli- ja liikuntatilalaajennussuunnitelman mukaan lukien yhtiön taseen ja tuloksen vakauttamiseen liittyvät toimet seuraavissa kohdissa esitetyin tarkennuksin,

2. antaa Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle konserniohjeen , jonka mukaan hankkeen rahoitusta on haettava siten että

a. 500.000 euron pääomalainan sijaan kaupunki myöntää nollakorkoisen lainan, joka on myöhemmin muutettavissa pääomalainaksi, jos yhtiön oman pääoman tilanne sitä vaatii,

b. kaupunki myöntää takauksen enintään 950.000 euron korolliselle lainalle, sekä

3. tehdä yhtiön vähemmistöosakkaille osakkeiden ostotarjouksen hintaan 13,15 euroa kappaleelta.

Kaupunginhallitus:

Merkitään, että esteellisinä asian käsittelyn ajaksi kokoushuoneesta poistuivat valtuuston varapuheenjohtaja Timonen, hallituksen jäsenet Mustonen, Naumanen, Savolainen ja Tolvanen.

Ehdotus hyväksyttiin.

(C) Documenta Oy <javascript:co()>

---

 

 

Kaupunginhallitus

Kokous 29.11.2004 / Pykälä 309

Edellinen asia <KOKOUS-169-11.HTM> | Seuraava asia <KOKOUS-169-13.HTM>

Kaupunginhallitus§ 30929.11.2004BOMBA-LOMAT OY:N AKORDI

618/05.055/2004

85/05.055/2004

KHAL § 309

Kaupunginkamreeri:

Kaupunginvaltuusto on 26.2.2004 matkailuyhtiöjärjestelyn yhteydessä päättänyt ostaa Bomba-Lomat Oy:n osakekannan ja saatavat. Samalla kaupunki on päättänyt velvoittaa yhtiön myymään liiketoiminnan Jukolan osuuskaupalle ja ajamaan yhtiön toiminnan alas. Edelleen samassa päätöksessä kaupunki on kirjannut alas Bomba-Lomat Oy:n osakkeiden arvon103.519,02 euroa, kaupungin 130.000 euron pääomalainan ja 336.954,01 euron saatavan.

Kaupungin saatavat ovat seuraavat:

-Nurmeksen kaupungille 17.3.2003 siirretty, 4.600.000 markan vaihtovelkakirjalaina muutoksineen, josta jäljellä velkapääomaa 655.932,91 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

-Nurmeksen kaupungille 17.3.2003 siirretty, 800.000 markan vaihtovelkakirjalaina muutoksineen, josta jäljellä velkapääomaa 134.550,34 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

-Nurmeksen kaupungin myöntämä 130.000 euron pääomalaina, jonka pääoma on edelleen 130.000 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

-Nurmeksen kaupungille 17.3.2004 siirretty, 700.000 markan velkakirja, josta velkapääomaa on jäljellä 100.912,77 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

-Nurmeksen kaupungin myöntämä 43.249,52 euron laina, jonka pääoma on edelleen 43.249,52 euroa.

Nurmeksen kaupungin saatavat ovat siten yhteensä 1.064.645,02 euroa.

Bomba-Lomat Oy:n selvitysmies Seija Puoskari ilmoittaa 16.11.2004, että yhtiön purkaminen on edennyt vaiheeseen, jossa on mahdollista Nurmeksen kaupungin puolelta myöntää akordi niille veloille, josta yhtiö ei pysty takaisin suoritukseen. Yhtiö pystyy maksamaan kaupungille 43.249,52 euron lainasta takaisin 39.575,06 euroa. Em. kaupungin saamisten akordi olisi siten yhteensä 1.025.070,48 euroa. Akordin tarkka määrä selviää suoritushetken mukaan.

Kaupungin kannalta järjestely merkitsee hyväksytyn suunnitelman loppuun saattamista. Mitään poikeavaa suunnitelmaan nähden ei ole toteutunut. Kaupunginvaltuuston päätöksessä saatavia poistettiin jo 466.954,01 euron osalta. Poistamatta on edelleen 558.116,47 euron saatava.

Akordista päättää kaupunginhallitus, määrärahoista kaupunginvaltuusto.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. myöntää Bomba-Lomat Oy:lle Nurmeksen kaupungin edellä esitetyille saamisille yhteensä 1.025.070,48 eudron akordin ja

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää akordin toteuttamiseen menokohdalle 3037 satunnaiset kulut 558.116,47 euron määrärahan.

Kaupunginhallitus:

Merkitään, että hallituksen 1.vpj Hannu Pääkkönen ja 2.vpj Matti Kämäräinen sekä jäsenet Tarja Naumanen ja Hanne Savolainen sekä kaupunginsihteeri Eeva Piironen poistuivat kokoushuoneesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.

(C) Documenta Oy <javascript:co()>

 

---

 

 

Kaupunginvaltuusto

Esityslista 16.12.2004 / Asia 98

Edellinen asia <KOKOUS-166-8.HTM> | Seuraava asia <KOKOUS-166-10.HTM>

Kaupunginhallitus§ 30929.11.2004Kaupunginvaltuusto16.12.200498

BOMBA-LOMAT OY:N AKORDI

618/05.055/2004

85/05.055/2004

KHAL § 309

Kaupunginkamreeri:

Kaupunginvaltuusto on 26.2.2004 matkailuyhtiöjärjestelyn yhteydessä päättänyt ostaa Bomba-Lomat Oy:n osakekannan ja saatavat. Samalla kaupunki on päättänyt velvoittaa yhtiön myymään liiketoiminnan Jukolan osuuskaupalle ja ajamaan yhtiön toiminnan alas. Edelleen samassa päätöksessä kaupunki on kirjannut alas Bomba-Lomat Oy:n osakkeiden arvon103.519,02 euroa, kaupungin 130.000 euron pääomalainan ja 336.954,01 euron saatavan.

Kaupungin saatavat ovat seuraavat:

- Nurmeksen kaupungille 17.3.2003 siirretty, 4.600.000 markan vaihtovelkakirjalaina muutoksineen, josta jäljellä velkapääomaa 655.932,91 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

- Nurmeksen kaupungille 17.3.2003 siirretty, 800.000 markan vaihtovelkakirjalaina muutoksineen, josta jäljellä velkapääomaa 134.550,34 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

- Nurmeksen kaupungin myöntämä 130.000 euron pääomalaina, jonka pääoma on edelleen 130.000 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

- Nurmeksen kaupungille 17.3.2004 siirretty, 700.000 markan velkakirja, josta velkapääomaa on jäljellä 100.912,77 euroa. Nurmeksen kaupunki ei peri lainasta korkoa.

- Nurmeksen kaupungin myöntämä 43.249,52 euron laina, jonka pääoma on edelleen 43.249,52 euroa.

Nurmeksen kaupungin saatavat ovat siten yhteensä 1.064.645,02 euroa.

Bomba-Lomat Oy:n selvitysmies Seija Puoskari ilmoittaa 16.11.2004, että yhtiön purkaminen on edennyt vaiheeseen, jossa on mahdollista Nurmeksen kaupungin puolelta myöntää akordi niille veloille, josta yhtiö ei pysty takaisin suoritukseen.

Yhtiö pystyy maksamaan kaupungille 43.249,52 euron lainasta takaisin 39.575,06 euroa. Em. kaupungin saamisten akordi olisi siten yhteensä 1.025.070,48 euroa. Akordin tarkka määrä selviää suoritushetken mukaan.

Kaupungin kannalta järjestely merkitsee hyväksytyn suunnitelman loppuun saattamista. Mitään poikkeavaa suunnitelmaan nähden ei ole toteutunut.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä saatavia poistettiin jo 466.954,01 euron osalta. Poistamatta on edelleen 558.116,47 euron saatava.

Akordista päättää kaupunginhallitus, määrärahoista kaupunginvaltuusto.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. myöntää Bomba-Lomat Oy:lle Nurmeksen kaupungin edellä esitetyille saamisille yhteensä 1.025.070,48 euron akordin ja

2. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää akordin toteuttamiseen menokohdalle 3037 satunnaiset kulut 558.116,47 euron määrärahan.

Kaupunginhallitus:

Merkitään, että hallituksen 1. vpj Hannu Pääkkönen ja 2. vpj Matti Kämäräinen sekä jäsenet Tarja Naumanen ja Hanne Savolainen sekä kaupunginsihteeri Eeva Piironen poistuivat kokoushuoneesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.

KVAL

Valtuusto:

 

 

(C) Documenta Oy <javascript:co()>

 

 

 

 

 

Kaupunginhallitus

Kokous 21.02.2005 / Pykälä 71

VASTINE HALLINTO-OIKEUDELLE JUKOLAN OSUUSKAUPAN JA NURMESVIIKOT OY YM. VASTINEISIIN MATKAILUYHTIÖJÄRJESTELYÄ KOSKEVAAN KUNNALLISVALITUKSEEN

239/07.071/2004

85/05.055/2004

KHAL § 71

Kaupunginkamreeri:

Hallinto-oikeus varaa Nurmeksen kaupungille mahdollisuuden antaa vastineen 1.3.2005 mennessä Jukolan osuuskaupan ja Nurmesviikot Oy ym. vastineisiin Nurmeksen kaupunginvaltuuston matkailukaupungin järjestelypäätöksestä tehtyyn kunnallisvalitukseen.

Olen laatinut liitteenä olevan 16.2.2005 päivätyn vastineluonnoksen. Liite 1/ §.

Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää antaa em. luonnoksen mukaisen vastineen Kuopion hallinto-oikeudelle.

Kaupunginhallitus:

Merkitään, että hallituksen 1.vpj Hannu Pääkkönen sekä jäsenet Seija Puoskari ja Hanne Savolainen sekä kaupunginsihteeri Eeva Piironen poistuivat kokoushuoneesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja.

Ehdotus hyväksyttiin.

(C) Documenta Oy <javascript:co()>

 

 

 

 

---

Kaupunginhallitus

Kokous 19.09.2005 / Pykälä 229

Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2005 talousarviossa on asetettu seuraavat tavoitteet ja toimintaohjeet:

Tulostavoite: Enintään poistojen suuruinen alijäämä vuonna 2005

Muut tavoitteet: Hotellilaajennuksen toteuttaminen (2,8 M
) vuoden 2005 aikana

Toimintaohjeet: Yhtiö alentaa osakepääoman 1/10 nykyisestä, alipoistot kirjataan kerralla kuluksi.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vastikkeen perimisen mahdollistamiseksi.

Kaupungin sitoumukset: Kaupunki tekee ostotarjouksen 27 vähemmistöosakkaille yhteensä 772 osakkeesta (1,66 %)

Kaupunki sijoittaa 500.000 euroa yhtiön osakepääomaan ja lainaa yhtiölle nollakorolla 500.000 euroa. Laina on mahdollista myöhemmin muuttaa pääomalainaksi.

Kaupunki takaa yhtiön rakentamiseen ottaman enintään 950.000 euron lainan.

Kaupunki maksaa yhtiölle ylläpitovastiketta 85.000 euroa.

Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy on 12.9.2005 toimittanut puolivuotisraportin. Raportin mukaan yhtiö on toteuttanut kaupungin valtuuston päätöksen mukaisia rahoitusjärjestelyjä ja kylpylän laajennushankkeen suunnittelua. Maaliskuussa 2005 alueen liiketoimintayhtiö Jukolan Osuuskauppa ilmoitti, että kylpylän laajennushankkeeseen otetaan vuoden aikalisä. Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan 21.5.2005 ohjeen Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:lle edelleen jatkaa konserniohjeen mukaisia rahoitusjärjestelyjä; vastikejärjestelmä, alipoistojen kirjaaminen kuluksi ja yhtiön osakepääoman alentaminen tappioiden kattamiseksi. Järjestelyn edellytys oli, että Nurmeksen kaupunki hankkii omistukseensa 100 % yhtiön osakekannasta. Kaupungin 100 %:n omistuksen toteuduttua heinäkuussa 2005, yhtiö on jatkanut yllämainittuja rahoitusjärjestelyjä sekä lähettänyt ne rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukseen. Yhtiön liikevaihto on ollut heinäkuun loppuun mennessä 35.000,00 euroa ja tulos poistojen jälkeen tappiollinen -1.336.386 euroa. Tulokseen sisältyy 1.240.098 euron suuruisten alipoistojen kirjaus kuluiksi. Tämänhetkisten arvioiden mukaan on varauduttava siihen, että kiinteistöyhtiölle ei kerry vuokratuottoja vuodesta 2005. Mahdollisen vuokrapalautuksen huomioinnin jälkeen yhtiön tulosennuste kuluvalle vuodelle on -1.469.139 euroa tappiollinen.

Loma-Nurmes Oy

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2005 talousarviossa on asetettu seuraavat tavoitteet ja toimintaohjeet:

Kaupungin sitoumukset: Nuorisokeskuksen hoitokorvaus on 80.000 euroa. Nuorisokeskuksen valtionosuus välitetään kaupungin talousarvion kautta. Nurmeksen kaupunki toteuttaa talousarviossa vahvistetun ohjelman mukaisen investointiohjelman kuitenkin Opetusministeriön rahoitusehdolla Nuorisokeskus Hyvärilän osalta.

Loma-Nurmes Oy on 26.8.2005 toimittanut puolivuotisraportin. Raportin mukaan:

Raportointijaksolla koko yhtiön liikevaihto on laskenut 4,1 prosenttia ja liiketoiminnan muut tuotot ovat laskeneet noin 25,6 prosenttia. Liiketoiminnan muiden tuottojen lasku johtuu avustuspäätösten ja avustusten jaksottumisesta vuoden jälkimmäiselle puoliskolle verraten viime vuoteen.

Matkailukeskuksen käyttöaste vuoteen 2003 verrattuna on laskenut noin 6,5 prosenttia.

 

----

 

Kaupunginhallitus
Kokous 21.05.2007 / Pykälä 133

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus §133 21.05.2007

KYLPYLÄKIINTEISTÖN OSTO NURMEKSEN VIRKISTYS- JA KOULUTUSKESKUS SOTKA OY:LTÄ

85/05/055/2004

207/43/431/2007

KHAL § 133

Kaupunginkamreeri:
Kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.2.2004 valinnut Jukolan osuuskunnan yhteistyökumppaniksi kaupungin irtautumiseksi Bomban alueen matkailua palvelemista kiinteistöyhtiöistä ja liiketoimintayhtiöistä. Kaupungin päämääränä on ollut turvata ratkaisulla alueen työpaikat ja varmistaa alueen liiketoiminnan kehittyminen.

Irtautumistavoite jäi keskeneräiseksi, koska yhteistyökumppani jäi kylpylän vuokralaiseksi 1.4.2004 lukien. Tosin vuokrasopimuksessa on sovittu mahdollisuudesta tehdä kylpyläkiinteistöstä kaupat.


Kaupunki ja osuuskunta ovat käyneet neuvotteluja kylpyläkiinteistön kaupasta vuoden 2004 lopusta alkaen. Neuvotteluissa oli vuoden tauko maaliskuusta 2005 Jukolan pyynnöstä liiketoiminnan vakauttamiseksi. Vuokralaisen liiketoimintatulos ei ole tähän mennessä riittänyt vuokranmaksuun. Tauon aikana kaupunki järjesti uudelleen kylpylän kiinteistöyhtiön tulorahoituksen siirtymällä vastikeperusteiseen rahoitukseen. Tätä ennen kaupunki hankki koko yhtiön osakekannan.


Neuvottelut alkoivat uudelleen talvella 2006. Neuvottelujen aikana vuokralainen on valmistellut kohteen laajennushanketta. Jukolan osuuskauppa jätti investointitukihakemuksen vuoden 2006 lopulla TE-keskukselle. Jatkoneuvotteluissa kaupan ainoaksi toteuttamistavaksi jäi kiinteistökauppamalli, jossa kaupunki ostaa kylpylän kiinteistöyhtiöltä rakennuksen ja tontin ja myy kylpyläkiinteistön edelleen suunnitelmansa loppuunsaattamiseksi Jukolan osuuskaupalle samaan hintaa kuin on ostanut osana laajempaa kauppaa ja esisopimusta. Ratkaisu merkitsee kylpyläkiinteistöyhtiön purkamista kaupan jälkeen. Purkamisessa kaupungin kannalta kriittinen seikka on kaupungin 810.000 euron lainan takaisinmaksun mahdollisuudet. Toinen kriittinen seikka on kauppahinnan osoitettu asianmukaisuus, jotta ei olisi kyse peitellystä osingonjaosta. Kaupunki ei voi ostaa siis liian alhaisella hinnalla täysin omistamansa yhtiön omaisuutta. Tämän vuoksi kauppahinnan määrittelyssä on käytetty kahden riippumattoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviokirjaa. Molemmat osapuolet tilasivat erikseen arviokirjan. Neuvottelutulos hinnasta arviokirjojen pohjalta syntyi 10.5.2007. Olen kaupungin edustajana on informoinut neuvottelutuloksesta kylpylänkiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Kylpylänkiinteistöyhtiön hallitus käsittelee kauppakirjaa 29.5.2007.


Kiinteistön markkina-arvon määrittelyssä on käytetty sekä kauppahinta- että tuottoarvomenetelmää arvioimalla kohteen liikevaihdon vuokratuoton nykyarvoa syrjäisten seutujen tuottovaatimusten mukaisesti. Asian oheismateriaalina jaetaan arviokirjat ja laatimani yhteenveto.


Kylpyläkiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 648.535,33 euroa. Kauppahinta suoritetaan kuittaamalla kaupungin 810.000 euron lainasta kauppahinta. Tämä merkitsee sitä, että yhtiölle jää lainaa 161.464,67 euroa. Yhtiön purkaminen edellyttää, että kaupunki myöntää yhtiölle enintään ko. jäännöspääoman suuruisen akordin. Yhtiön omaisuuden myynti merkitsee, että yhtiön osakkeet tulevat arvottomiksi ja siksi kaupunki joutuu kirjaamaan niiden arvon 610.304,10 euroa arvonalennuksena kuluksi.


Kiinteistön kauppakirjasta ja esisopimuksesta on laadittu 16.5.2007 päivätty luonnos. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa heti yhtiön hallituksen hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä kiinteistökaupan Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n kanssa 16.5.2007 päivätyn kiinteistökauppaluonnoksen mukaisesti,

2. myöntää yhtiölle enintään 161.464,67 euron akordin,

3. kirjata alas Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n osakkeiden arvon 610.304,10 euroa ja

4. myöntää 161.464,67 euroa määrärahaa menokohdalle 8130.8000 ja 610.304,10 euroa määrärahaa menokohdalle 7230.8000.

Kaupunginhallitus:
Merkitään, että jäsen Hannu Pääkkönen poistui kokoushuoneesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

---

 

Kaupunginhallitus
Kokous 21.05.2007 / Pykälä 134

Pöytäkirja

Kaupunginhallitus §134 21.052007

KYLPYLÄKIINTEISTÖN JA MAA-ALUEIDEN MYYNTI JUKOLAN OSUUSKAUPALLE

85/05/055/2004

208/43/431/2007

KHAL § 134

Kaupunginkamreeri:
Edellisessä asiakohdassa on päätetty ostaa kylpylän kiinteistöyhtiöltä kylpylärakennus ja tontti kaupungille, jotta se voitaisiin myydä edelleen kaupungin suunnitelman loppuunsaattamiseksi Jukolan osuuskaupalle samaan hintaa kuin on ostettu osana laajempaa kauppaa ja esisopimusta. Kylpylän arvon määrityksessä molemmat arvioijat toteavat liiketoiminnan suurimmaksi esteeksi liian alhaisen vuodepaikkojen määrän alueella. Jukolan Osuuskaupan kanssa käydyssä neuvottelussa on päästy sopimukseen noin 28.150 m2:n tontin ja määräalojen myynnistä samassa kaupassa ja esisopimukseen noin 28.200 m2:n määräalojen myynnistä asemakaavoitusprosessin jälkeen. Ostajan tarkoitus on rakennuttaa kylpyläkiinteistön tontille hotellilaajennus ja muille hankkimilleen alueille yhteensä 9.500 kerrosneliömetriä loma-asuntoja. Asemakaavoitusprosessissa alennetaan ensivaiheessa myytävien määräalojen rakentamisoikeutta tyypillisestä asuinrakentamisesta loma-asumiseen soveltuvaksi. Luovutettavien alueiden osalta on sanktioitu rakentamattomana myynti kaupungin tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti.

Alueen vuodepaikkojen määrän kasvu lisää alueen muiden toimijoiden kannattavan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaupunki tai sen yhtiöt eivät omista alueen majoitus- ja palvelukiinteistöjä. Julkisuudessa toistuvasti ymmärtämättömyyden tai tarkoitushakuisuuden perusteella esitettävien totuudenvastaisten väitteiden vuoksi on selvennettävä, ettei kaupunki tai sen määräysvallassa oleva yhtiö ole toiminut alueella matkailuliiketoiminnan harjoittajana. Kaupunki oli olosuhteiden pakosta vähemmistöasemassa liiketoimintayhtiössä, Bomba-Lomat Oy:ssä. Kyseinen yhtiökin siirtyi yrittäjävetoiseksi kaupungin ja kehittämisyhtiön tavoitteen mukaisesti.

Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen rakennusten ja maa-alueiden hinnoittelusta. Kokonaiskauppahinta on 842.000 euroa. Kylpylän hinnoittelussa on noudatettu arviokirjojen pohjalta tehtyä hinnan määrittelyä ja rakennusoikeus on hinnoiteltu lunastuslain mukaisesti loma-asumisen Nurmeksen markkinahinnan mukaan ottaen huomioon kaavoitusprosessin vaatima aikataulu.

Kaupalla on tulosvaikutusta tonttien ja määräalojen osalta yhteensä noin 118.000 euroa, josta noin 100.000 euroa toteutuu vasta esisopimuksen mukaisen asekaavamuutoksen jälkeisten kauppojen jälkeen.

Neuvottelujen jälkeen on laadittu 16.5.2007 päivätty luonnos Jukolan Osuuskaupan kanssa tehtävästä kauppakirjasta ja esisopimuksesta. Esitän, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan ja siihen tarpeelliset yksityiskohtaisten ehtojen muutokset.

Kauppakirja ja esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti sen jälkeen kun kylpyläkiinteistön ostoa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää 1. hyväksyä 16.5.2007 päivätyn luonnoksen mukaisen kauppakirjan ja esisopimuksen Jukolan Osuuskaupalle myytävistä rakennuksista ja maa-alueista ja 2.valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään esisopimuksen ehtojen mukaisen lopullisen kaupan yksityiskohtiin ja muihin ehtoihin tarpeelliset muutokset.

Kaupunginhallitus:
Merkitään, että jäsen Hannu Pääkkönen poistui kokoushuoneesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.05.2007 | Avaa haku

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.05.2007 / Pykälä 27

Liitteet: OSTO SOTKALTA

Kaupunginhallitus

§ 133

21.05.2007

Kaupunginvaltuusto

§ 27

31.05.2007

 

 

KYLPYLÄKIINTEISTÖN OSTO NURMEKSEN VIRKISTYS- JA KOULUTUSKESKUS SOTKA OY:LTÄ

207/43/431/2007

85/05/055/2004

KHAL § 133

Kaupunginkamreeri:
Kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä 26.2.2004 valinnut Jukolan osuuskunnan yhteistyökumppaniksi kaupungin irtautumiseksi Bomban alueen matkailua palvelemista kiinteistöyhtiöistä ja liiketoimintayhtiöistä. Kaupungin päämääränä on ollut turvata ratkaisulla alueen työpaikat ja varmistaa alueen liiketoiminnan kehittyminen.

Irtautumistavoite jäi keskeneräiseksi, koska yhteistyökumppani jäi kylpylän vuokralaiseksi 1.4.2004 lukien. Tosin vuokrasopimuksessa on sovittu mahdollisuudesta tehdä kylpyläkiinteistöstä kaupat.


Kaupunki ja osuuskunta ovat käyneet neuvotteluja kylpyläkiinteistön kaupasta vuoden 2004 lopusta alkaen. Neuvotteluissa oli vuoden tauko maaliskuusta 2005 Jukolan pyynnöstä liiketoiminnan vakauttamiseksi. Vuokralaisen liiketoimintatulos ei ole tähän mennessä riittänyt vuokranmaksuun. Tauon aikana kaupunki järjesti uudelleen kylpylän kiinteistöyhtiön tulorahoituksen siirtymällä vastikeperusteiseen rahoitukseen. Tätä ennen kaupunki hankki koko yhtiön osakekannan.


Neuvottelut alkoivat uudelleen talvella 2006. Neuvottelujen aikana vuokralainen on valmistellut kohteen laajennushanketta. Jukolan osuuskauppa jätti investointitukihakemuksen vuoden 2006 lopulla TE-keskukselle. Jatkoneuvotteluissa kaupan ainoaksi toteuttamistavaksi jäi kiinteistökauppamalli, jossa kaupunki ostaa kylpylän kiinteistöyhtiöltä rakennuksen ja tontin ja myy kylpyläkiinteistön edelleen suunnitelmansa loppuunsaattamiseksi Jukolan osuuskaupalle samaan hintaa kuin on ostanut osana laajempaa kauppaa ja esisopimusta. Ratkaisu merkitsee kylpyläkiinteistöyhtiön purkamista kaupan jälkeen. Purkamisessa kaupungin kannalta kriittinen seikka on kaupungin 810.000 euron lainan takaisinmaksun mahdollisuudet. Toinen kriittinen seikka on kauppahinnan osoitettu asianmukaisuus, jotta ei olisi kyse peitellystä osingonjaosta. Kaupunki ei voi ostaa siis liian alhaisella hinnalla täysin omistamansa yhtiön omaisuutta. Tämän vuoksi kauppahinnan määrittelyssä on käytetty kahden riippumattoman auktorisoidun kiinteistöarvioijan arviokirjaa. Molemmat osapuolet tilasivat erikseen arviokirjan. Neuvottelutulos hinnasta arviokirjojen pohjalta syntyi 10.5.2007. Olen kaupungin edustajana on informoinut neuvottelutuloksesta kylpylänkiinteistöyhtiön hallituksen puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa. Kylpylänkiinteistöyhtiön hallitus käsittelee kauppakirjaa 29.5.2007.


Kiinteistön markkina-arvon määrittelyssä on käytetty sekä kauppahinta- että tuottoarvomenetelmää arvioimalla kohteen liikevaihdon vuokratuoton nykyarvoa syrjäisten seutujen tuottovaatimusten mukaisesti. Asian oheismateriaalina jaetaan arviokirjat ja laatimani yhteenveto.


Kylpyläkiinteistön kauppahinnaksi on sovittu 648.535,33 euroa. Kauppahinta suoritetaan kuittaamalla kaupungin 810.000 euron lainasta kauppahinta. Tämä merkitsee sitä, että yhtiölle jää lainaa 161.464,67 euroa. Yhtiön purkaminen edellyttää, että kaupunki myöntää yhtiölle enintään ko. jäännöspääoman suuruisen akordin. Yhtiön omaisuuden myynti merkitsee, että yhtiön osakkeet tulevat arvottomiksi ja siksi kaupunki joutuu kirjaamaan niiden arvon 610.304,10 euroa arvonalennuksena kuluksi.


Kiinteistön kauppakirjasta ja esisopimuksesta on laadittu 16.5.2007 päivätty luonnos. Kauppakirja on tarkoitus allekirjoittaa heti yhtiön hallituksen hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä kiinteistökaupan Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n kanssa 16.5.2007 päivätyn kiinteistökauppaluonnoksen mukaisesti,

2. myöntää yhtiölle enintään 161.464,67 euron akordin,

3. kirjata alas Nurmeksen virkistys- ja koulutuskeskus Sotka Oy:n osakkeiden arvon 610.304,10 euroa ja

4. myöntää 161.464,67 euroa määrärahaa menokohdalle 8130.8000 ja 610.304,10 euroa määrärahaa menokohdalle 7230.8000.

Kaupunginhallitus:
Merkitään, että jäsen Hannu Pääkkönen poistui kokoushuoneesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

KVAL § 27

Valtuusto:
Merkitään, että valtuutettu Väinö Jänönen ilmoitti olevansa esteellinen tämän asian ja seuraavana esityslistalla olevan asian aikana ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa kello 20.00. Hänen tilalleen kokouksen loppuajaksi saapui SDP:n ja vasemmistoliiton (vaaliliitto) varavaltuutettu Seija Ylönen.

Merkitään, että valtuutetut Riitta Korhonen, Matti Pellikka, Hannu Pääkkönen ja Matti Tolvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat kokoushuoneesta. Kokouksessa olivat saapuvilla tämän asian käsittelyn aikana varajäseninä SDP:n ja vasemmistoliiton varavaltuutetut Hannu Juutinen, Jari Puustinen ja Pete Nykänen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

LIITE
Sopimusluonnos

Edellinen asia | Seuraava asia

(C) Documenta Oy

 

 

 

 

 

 

 

Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 31.05.2007 | Avaa haku

Kaupunginvaltuusto
Kokous 31.05.2007 / Pykälä 28

Edellinen asia | Seuraava asia

Liitteet: MYYNTI JUKOLALLE

JUKOLAN KAUPAN LIITEKARTTA 070516

Kaupunginhallitus

§ 134

21.05.2007

Kaupunginvaltuusto

§ 28

31.05.2007

 

 

KYLPYLÄKIINTEISTÖN JA MAA-ALUEIDEN MYYNTI JUKOLAN OSUUSKAUPALLE

208/43/431/2007

85/05/055/2004

KHAL § 134

Kaupunginkamreeri:
Edellisessä asiakohdassa on päättetty ostaa kylpylän kiinteistöyhtiöltä kylpylärakennus ja tontti kaupungille, jotta se voitaisiin myydä edelleen kaupungin suunnitelman loppuunsaattamiseksi Jukolan osuuskaupalle samaan hintaa kuin on ostettu osana laajempaa kauppaa ja esisopimusta. Kylpylän arvon määrityksessä molemmat arvioijat toteavat liiketoiminnan suurimmaksi esteeksi liian alhaisen vuodepaikkojen määrän alueella. Jukolan Osuuskaupan kanssa käydyssä neuvottelussa on päästy sopimukseen noin 28.150 m2:n tontin ja määräalojen myynnistä samassa kaupassa ja esisopimukseen noin 28.200 m2:n määräalojen myynnistä asemakaavoitusprosessin jälkeen. Ostajan tarkoitus on rakennuttaa kylpyläkiinteistön tontille hotellilaajennus ja muille hankkimilleen alueille yhteensä 9.500 kerrosneliömetriä loma-asuntoja. Asemakaavoitusprosessissa alennetaan ensivaiheessa myytävien määräalojen rakentamisoikeutta tyypillisestä asuinrakentamisesta loma-asumiseen soveltuvaksi. Luovutettavien alueiden osalta on sanktioitu rakentamattomana myynti kaupungin tontinluovutusperiaatteiden mukaisesti.

Alueen vuodepaikkojen määrän kasvu lisää alueen muiden toimijoiden kannattavan liiketoiminnan mahdollisuuksia. Ratkaisu merkitsee myös sitä, että kaupunki tai sen yhtiöt eivät omista alueen majoitus- ja palvelukiinteistöjä. Julkisuudessa toistuvasti ymmärtämättömyyden tai tarkoitushakuisuuden perusteella esitettävien totuudenvastaisten väitteiden vuoksi on selvennettävä, ettei kaupunki tai sen määräysvallassa oleva yhtiö ole toiminut alueella matkailuliiketoiminnan harjoittajana. Kaupunki oli olosuhteiden pakosta vähemmistöasemassa liiketoimintayhtiössä, Bomba-Lomat Oy:ssä. Kyseinen yhtiökin siirtyi yrittäjävetoiseksi kaupungin ja kehittämisyhtiön tavoitteen mukaisesti.

Neuvotteluissa on päästy yksimielisyyteen rakennusten ja maa-alueiden hinnoittelusta. Kokonaiskauppahinta on 842.000 euroa. Kylpylän hinnoittelussa on noudatettu arviokirjojen pohjalta tehtyä hinnan määrittelyä ja rakennusoikeus on hinnoiteltu lunastuslain mukaisesti loma-asumisen Nurmeksen markkinahinnan mukaan ottaen huomioon kaavoitusprosessin vaatima aikataulu.

Kaupalla on tulosvaikutusta tonttien ja määräalojen osalta yhteensä noin 118.000 euroa, josta noin 100.000 euroa toteutuu vasta esisopimuksen mukaisen asekaavamuutoksen jälkeisten kauppojen jälkeen.

Neuvottelujen jälkeen on laadittu 16.5.2007 päivätty luonnos Jukolan Osuuskaupan kanssa tehtävästä kauppakirjasta ja esisopimuksesta. Esitän, että valtuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään esisopimuksen mukaisen lopullisen kauppakirjan ja siihen tarpeelliset yksityiskohtaisten ehtojen muutokset.

Kauppakirja ja esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti sen jälkeen kun kylpyläkiinteistön ostoa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

1. hyväksyä 16.5.2007 päivätyn luonnoksen mukaisen kauppakirjan ja esisopimuksen Jukolan Osuuskaupalle myytävistä rakennuksista ja maa-alueista ja

2.valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään esisopimuksen ehtojen mukaisen lopullisen kaupan yksityiskohtiin ja muihin ehtoihin tarpeelliset muutokset.

Kaupunginhallitus:
Merkitään, että jäsen Hannu Pääkkönen poistui kokoushuoneesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

KVAL § 28

Valtuusto:
Merkitään, että valtuutetut Riitta Korhonen, Hannu Pääkkönen ja Matti Tolvanen ilmoittivat olevansa esteellisiä, eivätkä osallistuneet tämän asian käsittelyyn. Kokouksessa olivat saapuvilla tämän asian käsittelyn aikana varajäseninä SDP:n ja vasemmistoliiton (vaaliliitto) varavaltuutetut Hannu Juutinen ja Jari Puustinen.

Merkitään, että valtuutettu Pauli Kuosmanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 20.40.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Merkitään, että valtuutettu Vesa Pyykönen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen kello 20.45.